Abolu rciinu izrakstidanas programma

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums âtri, nedaudz un kârtîgi izdot cita veida norçíinu materiâlus. Comarch ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti noderîgs apstrâdç. Ar to jûs varat ievietot tekstus brîvâ valûtâ.

Paðreizçjais pieteikums ir pilnîgi sinhronizçts ar jaunajiem Comarch sistçmas moduïiem. Zinâmie ir atjauninâti visâ diapazonâ, kas ir vienkârðs grâmatvedîbas pakalpojums. Ar atsauksmçm par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tîmekïa dokumentu apmaiòa, ðis elements ir daudz labâks priekðlikums par kvadrâtveida starp ðâda veida sekâm.Papildu rîks, kas ir Dedicated Sales Window, ïauj prezentçt visu reklâmu un materiâlus, kas saistîti ar konkrçtu darbuzòçmçju. Tas ir neticami droðs risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðî ideja ir atkarîga no drukâðanas funkcijas. Tas viss padara mûs laimîgu, ka pasûtîjums izðíiroðâ veidâ atvieglo uzòçmuma vai biroja darbîbu un ir patîkamâks darbs.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir lieliska, jo îpaði zemâm un vidçjâm kompânijâm, kur grâmatvedîbas nodaïa nav pamanâma, un darbiniekiem palîdz sadarbîba un palîdzîba. Ðâda iespçja ir faktûrrçíina modulis, kas ir noliktava par norîkoðanu darbâ un rçíinu piesûtîðanu, atvieglo darbinieku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj jums âtri izsniegt rçíinus ar tûlîtçju korekciju un izdrukâmîbu.COMARCH ERP Rçíinu rçíini Optima iet tâlâk: izsniegðanu pârdoðanas rçíiniem un iegâdi, sievietçm Fiscalization fizisko atbalstu visiem pârdoðanas ASV dolâros un ârvalstu valûtâs, izsniedzot dokumentus korekciju (korekciju daudzums, dati, vçrtîba -providing, PVN, atlaides un tâ tâlâk. , pirkðana un pârdoðana izvçloties standarta maksâjumu veidus (bankas pârskaitîjumu, kompensâcijas, naudas, un cik reti tie, ko lietotâjs programmatûru un pakalpojumus, un uzturot reìistru partneru norâdîta.