Anaklita depresija

Arvien bieþâk mçs dzirdam par to, ka svarîga mûsu sabiedrîbas deva cînâs ar depresijas problçmu. Daudzi no mums nevçlas atzît, ka mazliet notiek ar garîgo veselîbu. No normas tas gadâs, ka mçs tajâ laikâ domâjam par kaunu. Daudzi cilvçki kauna dçï, pirms viòi atzîst, ka nevar cînîties viens ar otru, slçpt ðo slimîbu, tâ vietâ, lai konsultçtu profesionâlu psihiskâs veselîbas jomâ.

Kâda ir depresija un kâ ar to runât? Pirmais simptoms, kas, iespçjams, sniedz par kaut ko, kas notiek ar Polijas garîgo veselîbu, ir pastâvîga skumja un depresija, kâ arî intereðu un dzîves prieka zaudçðana. Depresijas cçloòa dzîves ritms sâk palçninâties, tas ir gan pazeminâts paðvçrtçjums, gan traucçta koncentrâcija. Ðíiet, ka tas ir drûms, pesimistisks. Personai, kas sûdzas par depresiju, var bût miega traucçjumi, tâpçc tas netiek atjaunots un atpûsties. Sliktâkais depresijas simptoms ir dzîves aktivitâtes lîmeòa samazinâðanâs, kas savukârt noved pie paðnâvîbas. Jâatceras, ka vienîgais risinâjums no pçdçjâs sûdzîbas ir tâs tûlîtçja ârstçðana. Labs psihiatrs Krakova ir tâdâ mçrâ, lai palîdzçtu depresijai pakïautai personai, izmantojot ilgstoðu un nepârtrauktu farmakoloìisku terapiju. Vissvarîgâkais ir tas, ka persona, kas garlaikojâs un nolçma to pieòemt, stingri apstâdinâtu ieteikumus, ko viòð saòems no ârstçjoðâ ârsta. Vçl viens svarîgs solis, lai pacientam atgûtu garîgo veselîbu, ir saòemt psihoterapeita terapiju un atbalstu no daþiem tuvâkajiem radiniekiem. Spçlçjot ar slimîbu, ir ârkârtîgi svarîga paðreizçjâ situâcija. Jâatceras, ka personai, kas cînâs ar depresiju, nepiecieðama îpaða izpratne, tâpçc, protams, spçlei ir svarîga ìimenes loma un patîkami.