Apicrbu rathotajs iina

Sestdienas beigâs tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs ilga visstingrâko komponentu un viss pagâja bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti pilnîgi silti un gaiði audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ pabeigti ar tamborçjumu. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta, îpaði ðim ceremonijai sagatavota kâzu kleita. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes joprojâm tika izsolîtas. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labdarîbas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir vadîjis savus produktus izsolçs un kâ izsoles materiâls pat apmeklçja îstu rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien pievienosies uzòçmumiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas tiktu nolemtas citâdi nekâ stacionâros veikalos.Rezultâtâ ir viens no slavenâkajiem apìçrbu raþotâjiem ìimenç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâkâ daïa no lielâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katru reizi, kad ðis zîmols apvieno kolekcijas vienotîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm risina lielos panâkumus, kas pirms veikala izveides ir tie, kas vçlas ierasties no rîta, ir rindâ no rîta. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo uzòçmumu materiâli jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar lietotâju vidû, arî nozarç, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi izmanto, lai rezultâti bûtu augstâkâs klases.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçja apìçrbu aptieka