Biznesa konsultacijas

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots gan stingros objektos, gan plaðâs sabiedriskâs çkâs, kâ arî slimnîcâs, raþoðanas un saimnieciskajâs telpâs. Mûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, dzîvokïa apgaismojumu ar îpaðiem apdraudçjumiem, atklâtu telpu un paniska apgaismojuma apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums ir izstrâdâts moduïu situâcijâ un parasti kombinçts kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Ir modç, ka cilvçkiem ir svarîgs LED avârijas apgaismojuma izskats - zaïâ taisnstûra lampa ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, un aiz tâ ir balta bultiòa un konstrukcija, kas darbojas kopâ ar tâs raksturu. Atzîmçjumi uz daþâdâm avârijas apgaismojuma versijâm atðíiras ar to, ka puse satiekas baltâ taisnstûra iekðpusç, kas simbolizç durvis, un baltâ bultiòa norâda avârijas izejas izejas punktu. Ir daþâdi avârijas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti ir sadalîti avârijas avârijas apgaismojumâ un avârijas glâbðanas apgaismojumâ. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam LED avârijas apgaismojumam ir jâòem vçrâ jaunie maríçjumi.

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir obligâtas visâs publiskajâs iekârtâs, un to izbûves beigas ir nodroðinât darbiniekiem droðu izeju evakuâcijas panâkumos. No ðî faktora vînam jâbût skaidri redzamam, tâpçc evakuâcijas apgaismojumâ tiek iegûta LED tehnoloìija, t.i., gaismas diodes, kas rada daudz gaismas ar mazâku enerìijas patçriòu. Skaidrâs gaismas dioþu priekðrocîbas ir zems enerìijas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, mazs izmçrs, augsta efektivitâte, augsta izturîba un liela spilgtuma priekðrocîba.