Centralas gaismas putekiu succjs

Veidojot mâju vai veicot renovâciju, ir vçrts interesçties par modernu vakuuma sistçmu. Tas ir veselîgs, efektîvs un cilvçcîgi draudzîgs telpu putekïsûcçjs. Centrâlâ putekïsûcçji nemazina mâjas vidi, un íermeòa apstrâde nav konfidenciâla un darbietilpîga. Kâ darbojas centrâlais putekïsûcçjs?

Izrâdâs, ka visa iekârta: no centrâlâs iekârtas, uz kuras uzglabâðanu tâ rada motoru un putekïu tvertni, no iesûkðanas caurulçm un iesûkðanas ligzdâm. Ir vçrts prezentâciju prezentçt no sûkðanas centra, kas baro putekïsûcçju. Uz iesûkðanas ligzdas ir piestiprinâta elastîga ðïûtene, kas nav nepatîkama un ir aptuveni 10 metru garumâ (garums var bût oriìinâls. No putekïu sûkðanas centriem caur sûknçðanas caurulçm, kas uzstâdîtas sienâs, grîdai vai griestiem ir jâvada uz centrâlo galvu, kur atrodas putekïu konteiners. Pirmâs ierîces ekspluatâcija nav bîstama. Tas attiecas uz tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem, kas ir 3-5 reizes gadâ, atkarîbâ no sistçmas darbîbas, arî mainot filtrus.

Kad ir labâkais risinâjums centrâlajam putekïsûcçjam?

Ðâdu montâþu vislabâk var veikt, bûvçjot mâju. Galu galâ, ja nepiecieðams, sistçmu ir iespçjams uzstâdît pat tad, ja mâja ir uzòemta. Jums ir jârûpçjas par renovâcijas nepiecieðamîbu. Centrâlo putekïsûcçju var uzstâdît atseviðíi. Lai samazinâtu vienreizçjâs izmaksas, visu asambleju var iedalît divos posmos. Veidojot mâju, jûs varat sagatavot cauruïu instalâciju. Atlikuðajâ apgriezienâ vai pçc konstrukcijas uzstâdiet iesûkðanas ligzdas un centrâlo mâkslu. Tomçr, ja nav prasmju vai laika trûkuma, profesionâlis to var izdarît.

Vai ir vçrts ieguldît centrâlajâ putekïsûcç?

Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir çrts risinâjums. Ðis putekïsûcçjs ir mazliet apgrûtinoðs, jo centrâlâ vienîba ir labi organizçta no dzîvojamâm telpâm, kas nozîmç, ka jûs nevarat dzirdçt putekïu sûcçja troksni. Nejûtiet putekïus gaisâ, nenovietojiet putekïus, jo putekïi tiek nekavçjoties izmesti caur íermeni ârpus mâjas. Turklât tîrîðanas piederums ir mazs, jo tas tiek uzklâts tikai ar elastîgu ðïûteni un galu. Ðî putekïsûcçju metode kïûst aizvien interesantâka. Çrtîba un droðîba ir svarîga visam, jo îpaði darbiniekiem, kuri gûst labumu no veselîbas problçmâm.