Cikloni un putekiu savaccji

Putekïu savâcçjs, kas izgatavots pçc informâcijas atex (atex putekïu savâcçjs, ir pilnîbâ filtrçts, iepakots ar íçdes konveijeru, ir paredzçts parastâm un visai putekïu sadales iekârtâm ar iespçju paplaðinât perspektîvu.

Smagâkâs izejvielu frakcijas ir atdalîtas, jo îpaði putekïu savâcçja izpleðanâs kamerâ. Atliktais produkts tiek piedâvâts ar íçdes konveijera palîdzîbu rotçjoðâ vârsta daïâ, kas izraisa spiedienu nesaturoðu materiâlu izvadîðanu ârpus filtra.

Normâlâ darba laikâ galvenais cauruïvads piedâvâ putekïainu gaisu. Tad putekïu savâcçjs izplûst putekïainâ gaisâ. Uz filtra ieejas ir pretvârsti, kas ir pieejami putekïu savâcçja ikdienas ekspluatâcijas laikâ. Vârstu aizvçrðana notiek izplûdes ventilatora izslçgðanas sezonâ.

Kad gaiss ir putekïu savâcçja ieplûdes kamerâ, tas atgrieþas pie izpleðanâs, kas padara smago frakciju nokriðanu piltuves apakðâ. Materiâlu, kas savâkts putekïu savâcçja tvertnç, iesaka íçdes konveijers, lîdz materiâls tiek paòemts. Zem materiâla savâkðanas punkta atrodas rotçjoðs vârsts, kas izraisa nesaspiestu produkta iztukðoðanu ârpus putekïu savâcçja. Frakcijas, kas nav nokrituðâs uz filtra apakðçjo daïu, tiek nosûtîtas uz filtra uzmavâm. Pçc filtru maisiòu nokïûðanas no putekïu savâcçja izplûdes kanâlâ nonâk svaigs gaiss.

Visu moduïu galvâ ir regenerçjoðs ventilators, 1,1 kW vai izvçles 2,2 kW, kas nodroðina maisiòu attîrîðanu, radot gaisa plûsmu ar atpakaïgaitas plûsmas virzienu kopâ ar uzstâdîto secîbu. Reìenerçjoðâ ventilatora motoram ir bremze, kas novçrð ventilatora pârvietoðanos pçc apstâðanâs, kas maksimâli palielina tîrîðanas procesa efektivitâti un samazina trokðòa lîmeni. Galvenokârt reìenerçjoðais ventilators atrodas 50 Hz darbîbas reþîmâ, kas ir apmierinoðs 1,1 kW motoram. Tomçr jûs varat maksimizçt tîrîðanas ventilatoru efektivitâti lîdz 60 Hz, kas nodroðina papildu 2,2 kW motorus. Filtru maisiòi putekïu savâcçjam tiek iztîrîti tâ darbîbas laikâ (tieðsaistç, kâ arî pçc tâs izslçgðanas.