Ckas putekii

Rûpnîcas ir dzîvokïi, kuros katru dienu no svarîgas izejvielas, kas, iespçjams, ir akmens, smiltis, polimçri, íimikâlijas, metâls, tiek izgatavoti arî daþâdi mâjâs gatavoti priekðmeti. Ðo produktu skaits ir tûkstoðos un pat simtiem tûkstoðu dienâ.

Visu produktu apstrâdes laikâ atkritumi galvenokârt tiek novilkti uz atseviðíiem konteineriem, kurus pçc tam iztukðo un atkritumus apglabâ. Tomçr ðâdas apstrâdes laikâ, kâ pierâdîjums par granîta plâksni, gaisâ pârvietojas liels putekïu daudzums. Tâ ir tik smalki sakopta, ka pat mûsu deguna dobums, kas specializçjies nelielu putekïu daïiòu iegûðanai, neapstâjas ar ðâdu piesâròojumu, un katru dienu darbinieks, kas veic parastos raþoðanas darbus, ieelpo lielu skaitu ðâdu putekïu. Tâs var viòam rûpîgi kaitçt, izraisot klepu vai alerìisku reakciju, bet visbieþâk íermeòa piesâròojums ar putekïiem tiek novçrots lîdz desmit vai divdesmit gadu ilgam darbam noteiktâ iekârtâ lîdzîgos apstâkïos. Tad mçs dodamies pie speciâlista ar plauðu vai gremoðanas slimîbu, vai kâdu citu, saistîbâ ar paðreizçjo putekïu uzbrukumu, un mçs uzzinâm, ka poïu slimîbas nâk tikai no pçdçjâ punkta lasîðanas.

Diemþçl ir tik daudz ðâdu gadîjumu, bet tagad mçs varam tos efektîvi novçrst. Novietoðanas sistçmu instalçðana, t.i., attîrîðanas sistçma rûpnîcâs, kas pakïautas jebkâda piesâròojuma kaitîgai iedarbîbai, noteikti samazinâs problçmu. Faktiski ðâda sistçma ir pârliecinâta daþâs nozarçs neatkarîgi no piesâròojuma apjoma. Ir zinâms, ka tçrauda rûpnîcâ dûmu un kodolu daudzums bûs svarîgâks nekâ putuplasta raþotnç, tomçr vienâ jaunâ raþotnç viesi ir pakïauti piesâròojuma kaitîgajai ietekmei, kaut arî atðíirîgais atlikuðâs koncentrâcijas modelis.

Ja mçs esam uzòçmçji, mçs arî nodarbojamies ar rûpnîcu, mums jâdomâ par to, kâ tiks veikta atsavinâðana, pirms sanitârâ mâja veiks nejauðu aprûpi un piespiedîs mûs instalçt mâjokïa likvidâcijas draudiem. Protams, tas tiks izveidots ar filtrçðanas sistçmas iegâdes un montâþas izmaksâm, un jûs redzçsiet izmaksas, kas saistîtas ar zâles modernizâciju, kurâ tas darbojas. Tomçr cilvçku veselîba ir viegli cena, kas ir vçrts ieguldît, un, ja mums tas tieðâm ir jârada.