Darba tirgus pelckais apgabals

Finanðu ministrija pielieto daþâdas metodes, lai samazinâtu pelçko zonu un piemçrotu maksâjumus. Viena no tâm bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu izsniegt kvîti pçc preces vai pakalpojuma iegâdes. Ir grûti pateikt, cik pozitîvs ðis karð bija: poïi visu laiku izturas pret fiskâlajiem dienestiem vairâk kâ pretinieku, tâpçc viòi ir gatavi nevis saĦemt, bet gan saĦemt roku. Mçs neuzskatâm par ieradumu atdot visus dokumentus, lai mçs varçtu brîvi atgriezties pie viòiem brîvajâ laikâ, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Fiskâlais kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîrs, kas traucçs mûsu kabatas. Kâpçc jûs saòemat èekus, kad tie tiek izsniegti uz ðâda papîra, un tâdâ tintç, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas no viòiem sâkotnçji bûtu radîts?Jûs varat izmantot ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, bet ministrija nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu mentalitâtç tas ir lielâ mçrâ atlaists, tas ir, loterijas biïete. Pçc tam, kad iegâdâjâties vismaz PLN 10 un iegâdâjâties èeku no novitus hd e printera, visi varçja pieteikties tîmekïa vietnei un uzsâkt auto loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdas darbîbas atceras daudzas jçgas, nevis atkârtojas garlaicîbai "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums". Poïi tam nepatîk, ja viòi ir izglîtoti - tas, iespçjams, ir ïoti raksturîgs mûsu izskats. Kâpòu metode mûs neietekmç daudz vairâk - par to ir uzzinâjuði komunistiskie spçki, jo, òemot vçrâ represijas, opozîcija nav tikai izkliedçjusi, bet ir nostiprinâjusi un nodevusi gala uzvarai. Burkânu, tâpat kâ iespçju uzvarçt automaðînâ, var izmantot daudz no nûjas.Sam piedzîvoja jûsu âdas strâvu, iepçrkoties lielveikalâ, kurâ es saòçmu karti, kas ïauj izmantot punktus par katru iegâdâto produktu. Pçc tam rakstus varçtu apmainît ar materiâlajâm balvâm. Es mçìinâju veikt pirkumus ðajâ konkrçtajâ veikalâ, lai gan, lai nokïûtu pie viòa, man bija jâiet cauri trîs kilometriem. Es atteicos tikai tad, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu balvu, man bûtu jâiegâdâjas ilgtermiòâ paðreizçjâ fonâ. Tieði tâ solîjumu solîjums poïiem.