Darba tulkotajs no italijas motorzaia

Tulkotâja darbs ir ïoti svarîgs un tajâ paðâ laikâ atbildîgs darbs, jo ðai skolai ir jâdod starp abâm pusçm dzerðanas izteiksmes nozîmi otrajâ punktâ. Tas, kas notiek iekðpusç, nedrîkst tik daudz atkârtot vârdu par vârdu, kâ tas tika teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu un tagadni ir grûtâk. Ðâdam tulkotâjam papildus sapratnei, kâ arî viòu traucçjumiem ir milzîga komunikâcija.

Îss tulkojums ir dzçriens no tulkoðanas metodçm. Kas ir pârâk daudz tulkojumu arî par to, ko viòi uzticas mâjas specifikai? Nu, runâjot ar sevi, tulkotâjs uzklausa noteiktu ðîs piezîmes grupu. Viòð var veikt piezîmes un varbût ir tikai tas, kas viòam ir nepiecieðams, lai pastâstîtu runâtâjam. Tâ kâ tas aizver mûsu piezîmes konkrçto aspektu, tad tulkotâja uzdevums ir nodot savu ideju un principu. Protams, kâ jau minçts, tam nav nepiecieðama konsekventa atkârtoðanâs. Tas prasa, lai jûs varçtu dot jçgu, valdît un izteikt apgalvojumus. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs izstrâdâ savu viedokli, atkal dodot tam zinâmas summas. Patiesîbâ viss turpinâs sistemâtiski lîdz runas beigâm vai sarunu partnera atbildçm, kas joprojâm ir pieejams pieejamâ valodâ, un tâs vçrtçjums tiek komentçts un atskaòots pirmajai personai.

Ðâda veida tulkojums rada tieðus lçmumus un priekðrocîbas. Trûkums ir tas, ka tas notiek regulâri. Izteiksmes fragmenti Tomçr ðie konteksti, protams, var izjaukt koncentrâciju un koncentrçties uz komentâriem. Tulkojot daïas tekstâ, jûs varat viegli izklaidçties, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izlaist. Ikviens var saprast visu, un komunikâcija tiek saglabâta.