Darbinieku apmacibas konts 405

Veselîbas lîmenis ir viens no pçdçjo gadu visnozîmîgâkajiem virzieniem. Tâpçc îpaði pamanâms ir straujâs pilsçtâs, kur var âtri atrast cilvçkus, kas nodarbojas ar skrieðanu vai nûjoðanu, pat visapdzîvotâko rajonu ietves. Mçs jautâjam par jûsu veselîbu, kontrolçjot diçtu un ievieðot regulâras fiziskas pûles, bet daudzi cilvçki aizmirst ... rûpçties par savâm emocijâm. Kâ nomierinât nervus un novçrst daudzas nopietnas problçmas attiecîbâ uz garu un íermeni?

Sports ir viens no risinâjumiem. Regulâri vingrinâjumi tiek veikti stresa mazinâðanai. Tie stimulç endorfînu sekrçciju, pateicoties kam humors ir daudz vieglâks. Un, ja iedvesma labam mâjokïa stilam ir sociâlais spiediens vai cerîbas par savu izskatu, viegli nonâksiet nepatikðanâs. Tâpat, tâpat kâ ar jebkuru citu, jûs varat pârspîlçt to ar veselîbas atcerçðanos. Kas, iespçjams, tiks atklâts? Nepietiekams paðvçrtçjums, ororaksija, anoreksija. Problçmas nervu vietnç var rasties daudzu citu iemeslu dçï, nav vçrts tos diagnosticçt. Ja tikai mçs jûtamies pârspîlçti vai pârspîlçti, speciâlists psihologs bûs noderîgs. Kas jâievçro, meklçjot ârstu? Vai pirmâs sesijas jâuztraucas?

Patiesîbâ psihologa apmeklçjums ir vçrts iet mûsu dzîvç vismaz vienu reizi. Ðâda saruna var radît atvieglojumus, pat ja mums nav bûtisku problçmu. Ir arî laba lieta, lai iepazîtos ar savu lomu vieglâk. Lielâku pilsçtu iedzîvotâji var justies priviliìçti, jo ir viegli atklât personu, kas spçj viòu individuâlâm vajadzîbâm. Neapðaubâmi ir svarîgi, lai jûs kopâ ar savu psihologu bûtu labi, tâpçc ir vçrts veltît daudz laika, lai atrastu pareizo ârstu. Psihologs efektîvi palîdzçs mums tikt galâ ar faktiem. Terapijas var bût daþâdas, atkarîbâ no vajadzîbâm. Tomçr parasti tâs rçíinâs ar tâlâm sarunâm. Psihologs var izpausties konfliktu, mîlestîbas vai paðcieòas problçmu risinâðanâ.Ja mçs rûpçjamies par interesantu veselîbu, ir vçrts atcerçties sevi daudzâs lapâs. Pareizâ procedûra ir atpazît sevis laiku kalendârâ un dot sev pilnîgu relaksâciju.