Darbs ir ipadi bistams buvnieciba

Recardio

Veselîba un droðîba ir plâni, kurus nevajadzçtu novçrtçt par zemu. Jo îpaði, ja darba vietâ ir îpaðs risks, piemçram, bîstamîba sprâdzienbîstamâs zonâs. Ðeit parasti tiek ievçrota apzinâta arodveselîbas un darba droðîbas standartu ievçroðana.

Un pçc tam viesim bûs iespçja sâkt darbu - darba telpa ir jâpieòem kâ pietiekami droða. Es domâju, ka viens no svarîgâkajiem jautâjumiem ðajâ jautâjumâ ir kompetentais dizainers, kurð drîzumâ iekârtas plânoðanas lîmenî iekïauj privâtajâ plânâ iekârtas turpmâko mçríi, izmantojamâs vielas veidu un visus darba apstâkïus. Pçc tam tiek izvçlçta atbilstoða apdroðinâðana un aksesuâri, lai optimizçtu vispârçjos apstâkïus un, lielâ mçrâ, novçrstu aizdegðanâs avotus, kas varçtu rasties elektriskâs ierîces konkrçtâs zonas nozarç.

Vçl viens nepiecieðamais elements, pârejot uz droðîbu, ir brîdinâjuma pasâkumu îstenoðana. Ðâdu darbu, cita starpâ, veic akustiskâs signâlierîces (atðíirîgi skaòas, kas izmanto skaïu, skaidru skaòu, norâdot uz apdraudçjumiem vai traucçjoðâm ierîcçm. Sirçnas raksturîgais troksnis ir ideâls veids, kâ brîdinât par briesmâm. Izvçloties specializçtos veikalus, mçs varam atrast gan buzzers, gan multi-toòu sirçnas, gan pîkstienus, gan gongus. Ir arî modeïi, kas papildus gaismas signâlam izmanto gaismas risinâjumus - ðajâ gadîjumâ sinhronâ skaòas un gaismas kombinâcija brîdina par briesmâm.Jâatzîmç arî tas, ka darba devçja zinâðanâm un mçríiem ir nodroðinât darbiniekiem tehniskus vai organizatoriskus aizsardzîbas pasâkumus saskaòâ ar kârtçjo gadu.