Datorprogramma lasit

No angïu valodas, uzòçmuma resursu plânoðana nozîmç, ka nav brînums, kâ vçlas uzòçmuma resursus. ERP sistçma ir tâda pati, kâ mçs efektîvi plânojam visu uzòçmuma rezervju pârvaldîbu. Tas ir arî pçdçjais termins, kurâ datorsistçmas tiek izmantotas, lai atbalstîtu uzòçmuma vadîbu vai grupu sadarbîbu, kas savâ starpâ mijiedarbojas konkrçtâ uzòçmumâ.

Resursu optimizâcijaTas ir lîdzîgs datu uzkrâðanai un ïauj îstenot informâciju par iepriekð savâkto informâciju. Ðî darbîba var darboties visos pârvaldîbas lîmeòos vai daïçji, kâ arî palîdzçt optimizçt resursus, kas nepiecieðami uzòçmumam un tajâ notiekoðajiem procesiem. Ir daþi veidi, kâ pielâgot ERP sistçmas integrçto informâcijas sistçmu grupai. Dzçrieni ir moduïu sistçma, kas ir izgatavota no mûsu paðu, bet sadarbojoties. Otrâ ir integrçtâ metode, kas ietver tikai paðu zinâmo datu bâzi un paðu uzòçmçjdarbîbas platformu, kurâ nav moduïu apmaiòas.

MRP sistçmu izstrâdeUzòçmumu resursu plânoðanas sistçmas ir tikpat dîvainas kâ MRP II sistçmu izstrâde. Dzçriens no pirmajiem punktiem ir datu bâze. Minçtajiem moduïiem parasti ir ðâdas jomas: pârdoðana, informâcijas pârvaldîba ar vîrieðiem, iepirkums, uzglabâðana, grâmatvedîba un finanses. Ðîs metodes vienmçr ïauj pârbaudît daþu patçrçtâju kontakttiesîbas. Vçl viena raksturîga ðo ieradumu iezîme ïauj lietotâjiem veikt plânoðanas procesu, runât par iespçju veikt izmaiòas, piemçram, izvçrtçt alternatîvus risinâjumus vai veikt korekcijas. Tâpçc komandas piedâvâtie risinâjumi, piemçram, maina piegâdes puses lielumu. Paðlaik ERP sistçmâm ar iemeslu, ko sauc par augðçjo un vidçjo plauktu, ir sava lietojumprogrammu izstrâdes platforma.