Dators grafiskajam darbam

Mûsu piedâvâjumâ ietilpst tikai efektîvas un tehnoloìiski spçcîgas ierîces, tostarp ateks putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji, kas raþoti kopâ ar atex noteikumu. Droðîbas nodroðinâðana darba kârtîbâ, mâkslas un pakalpojumu funkcionalitâtes aizsardzîba ir pirmkârt. Labâkâ sûkðanas un filtrçðanas efektivitâte ir panâkta, izmantojot augstas kvalitâtes sastâvdaïas, tehniski uzlabojot konstrukciju un nepârtrauktu progresu filtrçðanas, vakuuma un filtru tîrîðanas paòçmienu ietvaros.

Mûsu milzîgajâ sortimentâ Jûs atradîsiet ne tikai maza apjoma rûpnieciskos putekïsûcçjus, bet arî sareþìîtas un tâlejoðas maðînas mikroshçmâm un ðíidrumiem, kâ arî S veida pildvielas, kas ir rûpnieciskâ putekïsûcçja un vakuuma konveijera kombinâcija.

Putekïsûcçju, putekïsûcçju, vakuuma tîrîðana un vakuuma transportçðana, izmantojot sûkðanas agregâtus 3 lîdz 300 kW izmçriem, ar katra izmçra filtrçðanas organismu un pilniem putekïu izplatîðanas elementiem.

Stacionârie sûkðanas agregâti sûknç visus piemaisîjumus, izmantojot iebûvçtu vakuuma tîrîðanas iekârtu, un ievieto tos otrajâs tvertnçs vai transportçðanas ierîcçs. Sçrijas saraþotâs tçmas ir pievienotas atseviðíiem jautâjumiem.

Mçs esam novatorisku mobilo iesûkðanas ierîèu pionieris. Ðie agregâti tiek novietoti uz piekabçm vai kravas automaðînâm, un tie ir arî optimâls rîks tâdu darbîbu veikðanai uzòçmumiem, kas nodroðina rûpniecisko iekârtu tîrîðanas pakalpojumus. Ðie çdieni tiek izlietoti, sûkojot lielâkus sausâ materiâla daudzumus no veseliem attâlumiem. Tie tika izgatavoti saskaòâ ar ADR ar sprâdziendroðu darbîbu saskaòâ ar ATEX.

Mçs esam ieinteresçti izstrâdât un veidot instrumentus un atdalît konstrukcijas. Visâs rûpniecîbas nozarçs mçs raþojam iekârtas tîrîðanas iekârtâm, ierîèu komplektiem un mçríiem. Mçs arî plânojam un sasniedzam sprâdzienbîstamu putekïu iekârtas.