Degvielas uzpildes stacijam

ADHD, burtiski no angïu valodas, uzmanîbas deficîta hiperaktivitâtes traucçjumi ir uzmanîbas deficîta hiperaktivitâtes traucçjumu mehânisms. Tas nozîmç, ka stulba par ðo psihisko traucçjumu stilu parâdîs gandrîz visu neatlaidîbas trûkumu kognitîvo uzdevumu risinâðanâ un pastâvîgâ îpaðumâ no kâda darba uz citu. Tomçr darbîbas netiks pabeigtas, un pârçjâs sabiedrîbas veiktâ darbîba tiks izvçlçta kâ pârmçrîga. Ðis psihisko traucçjumu veids visbieþâk sâkas pirmajos dzîves posmos. Neraugoties uz diezgan vâjiem un viegliem simptomiem, trûkums bieþi vien nav atpazîstams bçrnu vidû, un tâ veidi tiek lasîti kâ bçrnu procesa îsta daïa. Tâtad, kâdi ir ADHD simptomi bçrniem?Pirmkârt, tâ ir pârmçrîga uzbudinâmîba. Bçrnu dârzâ var parâdîties simptomi, kad viòi parasti gaida tâdâ paðâ veidâ: bçrns bûs praktiski neizsmeïams enerìijas vulkâns, kam ir problçmas ar spçju pielâgoties spçles noteikumiem, neòem vçrâ viòu kârtas un kas agresîvi, salîdzinot ar citiem bçrniem. Nâkamo problçmu devu izraisa bçrna pâreja uz lielâku izglîtîbas pakâpi - no bçrna sâkumskolâ jâbût noteiktai spçjai pievçrst uzmanîbu, viòi sâka iegût noteiktu piekriðanas lîmeni galvenajâs socializâcijas klasçs. Bçrns, kas pâriet uz ADHD, var bût pçc visiem faktiem, pat visvienkârðâkie uzdevumi, kas vçlas pievçrst uzmanîbu tiem, nesaprot skolotâja norâdîjumus, neatbilst skolas noteiktajiem noteikumiem. Zemâk ir saraksts ar citiem simptomiem, kas saistîti ar ADHD bçrniem:

murgi vai nakts bailes,

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

pastâvîga urbðana uz vietas,

nevçlçðanâs apmainîties,

viegli satikt dusmas,

nav nekâdu vai lielu slimîbu ar kolekciju.

Protams, ne katra bçrna slikto uzvedîbu var izskaidrot ar slimîbu. Ðis posms ir tikai individuâls, nedaudz atðíirîgs raksturs, reizçm pârâk agri par priekðlaicîgu izglîtîbu. Tomçr, novçrojot iepriekð minçtos ADHD simptomus bçrniem, tiks norâdîta koncentrâcija un iespçjamâ nosûtîðana uz psihiatra speciâlistu.