Dizofrcnija un hipnoze

Ir ïoti daudz personîbas traucçjumu, kuru izcelsme ir atkarîga no daudziem sabiedrîbas un ìençtiskajiem faktoriem. Ðizofrçnija pati par sevi ir viens no redzamâkajiem jaunumiem darbinieka psihç.

Bet kâda ir ðî garîgâ slimîba? Vai tas neapðaubâmi ir tik grûti?Sâkot no sâkuma, ðizofrçnija ir garîga rakstura traucçjumu stils. Vîrs, kas cieð no viòas, ir problçma ar personu, viòð uztver pasauli pilnîgi citâ tehnikâ nekâ veselîgs cilvçks. Ðâda persona rada problçmas ar labu ideju prezentâciju un var ietvert nesaprotamus motîvus viòa darbam. Parasti ðizofrçnija skar jaunieðus pusaudþa vecumâ vai agrâ pieauguða vecuma rindâs vai aptuveni 20–26 gadus. Ðî garîgâ slimîba ir liela, lai to atklâtu. Tas parâdâs pakâpeniski un ilgi, bet ir gadîjumi, kad tâs simptomi parâdâs âtri, no dienas uz dienu. Neatkarîgi no tâ, vai ðizofrçnija bûs pakâpeniska vai izrâdîsies pçkðòa, tâs aktivizâcija ir saistîta ar lieliem fiziskâs faktora vai slimîbas izraisîtiem pieredzes veidiem.

Mûsdienu medicîna, konkurçjot ar ðizofrçnijuÐobrîd medicîna nezina precîzus ðizofrçnijas cçloòus. Pçtnieki ir pievçrsuði uzmanîbu ìençtiskajiem faktoriem, îpaði DNS koda bojâjumu veidam. Ðizofrçnijas gadîjumâ nozîmîgi simptomi ir pastâvîgs nogurums, apâtija, murgi, dzirdes balsis, vientulîba un tukðuma iesaistîðanâs, kâ arî sporta traucçjumi un halucinâcijas. Ja jûs to pamanîsiet sev vai mûsu mîïajam vienam no iepriekð minçtajiem simptomiem, jums bûs jâziòo psihiatram. Pçc konsultâcijas ar profesionâlo palîdzîbu (nepiecieðamîbas gadîjumâ tiks sniegta nepiecieðamâ palîdzîba.Ir daudzi psiholoìiskie testi internetâ, tieðâm gan poïu, gan angïu valodâ, kas mums palîdzçs agrînâ diagnostikâ un liktenî, ja mçs spçsim ðizofrçniju. Protams, cilvçka automatizçta testa rezultâtâ radîtais prâts ir zems, bet nevajadzçtu izmantot savu viedokli par iespçjamâm rindâm citâ psihi. Vienmçr, ka tâs pozitîvais efekts var palîdzçt kâ stimuls nopietni apsvçrt iespçju apmeklçt speciâlistu.