Drodibas noteikumi pirmsskolas vecuma bcrniem

Darba droðîbas jautâjumu palielinâðana ir atex putekïu nosûkðana, ATEX (ATmosfçra EXplosible ATEX direktîva ir Eiropas Savienîbas tiesiskais regulçjums, kas informç par standartiem, kas jâizpilda produktiem, kas atrodas bîstamu, galvenokârt pakïautu produktu tuvumâ. sprâdzieniem.

Paðlaik visiem ierobeþotajiem çdieniem Eiropas Savienîbâ ir jâbût bîstamiem saskaòâ ar ATEX direktîvu. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas îsteno ðo ieteikumu, ir apzîmçtas ar CE simbolu. Raþotâjs ir atbildîgs par bîstamîbas klasificçðanu un maríçjuma pieðíirðanu konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, ko plaði izmanto rûpniecîbâ. Tie galvenokârt nodroðina smalkas putekïu daïiòas. Cita starpâ tie tiek spçlçti metâlapstrâdes laikâ slîpçðanas, lçjumu apdares, smilðstrûklas, pulçðanas. Putekïu savâcçji attiecas arî uz koksnes apstrâdi, konkrçtâk uz putekïu ieguvi un apstrâdâjot pulverveida materiâlus, galvenokârt íîmiskos pulverus. Ir pilnîga procedûra preèu atbilstîbas novçrtçðanai sprâdzienbîstamas droðîbas kontekstâ. Bieþi vien ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas gaitâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kurâ ir dokumentu saraksts starp to direktîvu sarakstu, ar kurâm tâ ir pareizâ ierîce, kas tika òemta vçrâ ierîces darba laikâ. Dokumentâcijâ jâiekïauj ðâda informâcija: ierîces grupa un kategorija, ierîces maksimâlâ virsmas temperatûra, piemçrota aizsardzîba pret eksploziju. ATEX ir jâpielâgo konkrçta uzòçmuma apstâkïiem un jâpieðíir tâ ekonomiskajâm un loìistikas iespçjâm, kâ arî personâlam. ATEX direktîvas piemçroðanas izmaksas ir salîdzinoði zemas salîdzinâjumâ ar sprâdzieniem.