Drodibas slcdthu slidcdana

Rûpniecîbas grâmata sajaucas ar daudzâm briesmâm. Draudi, ko izraisa ne tikai cilvçku daïas un organizâcijas trûkumi. Izstrâdâjot darba staciju, kurâ ir atlasîtas elektriskâs ierîces, jâievçro piesardzîba, jo îpaði attiecîbâ uz darbinieku droðîbu.

African MangoAfrican Mango - Labâkâ novâjçðanu ar Âfrikas mango!

Droðîbas slçdþu uzstâdîðana ir viena no sistçmâm darbinieku aizsardzîbai pret maðînu negatîvo ietekmi (piemçram, kïûme. To izmantojums ir plâns, lai samazinâtu negadîjumu risku ar lietâm un ievainojumiem.Pareizi uzstâdîtiem droðîbas slçdþiem jâaizsargâ cilvçki no neveiksmîgiem incidentiem. Droðîbas slçdzis uzskata, ka uzdevums ir apturçt maðînas turpmâko darbu, nosûtot signâlu sistçmai, kurâ darbojas maðîna. Informâcija par neveiksmi vai pats jaunais notikums tiek dota personai, kas pârrauga maðînas darbu. Ðîs apziòas darbîba ir maðînas tûlîtçja apstâðanâs.Droðîbas slçdzis ir atvçrts. Darbinieki visos darba posmos ir jâpieòem tâlu prom. Slçdzim jâbût droðam un çrtam ikvienam.Tirgû ir daudz veidu droðîbas slçdþu. Dzçrieni starp tiem veido sçòu droðîbas slçdzi. Ðis pârslçgs / pogas tips ir plaði pazîstams un vairums sievieðu to meklç. Tâs darbîba ir ïoti vienkârða. Sçne ir sarkana, kas jau rûpçjas un norâda, ka tâ paredzçtais lietojums var palîdzçt ârkârtas situâcijâ. Vçl viens droðîbas slçdþa veids ir vadu slçdzis. Tas ir kaut kas daudz sareþìîts, bet tâs piemçroðanai nav nepiecieðamas vairâk prasmju.Uzstâdot droðîbas slçdþus, ir nepiecieðams, lai cilvçki bûtu iepazinuðies ar slçdþu darbîbu, noteiktu to raksturu un parâdîtu sekas, ko rada iejaukðanâs trûkums, ja tiek atcelts pienâkums, kas ir droðîbas poga.Izstrâdâjot otru darbu, jâatceras, ka laba darba droðîba, darbinieku aizsardzîba pret riskiem, kas izriet no darbîbas, ir darba devçja pienâkums. Darbinieku pienâkums ir personiskâ un kolektîvâ aizsardzîba. Atteikðanâs no ðâda veida droðîbas administrâcijas apdraud nopietnas sekas.