Dzimuma problcma

Sekss ir viena no tuvâkajâm lietâm, kad esat darbinieks. Tâpçc nav vçrts kauns par ðâdiem darbiem. Diemþçl mçs bieþâk sûdzamies par vçlmi seksçt. Tâpçc mçs cieðam, un attiecîbas starp mums un mûsu partneri vai partneri pasliktinâs. Tâtad, kâ cînîties ar pçdçjo?

Vissvarîgâkais ðeit ir atrast ðâdas nevçlçðanâs cçloni. Katrai problçmai ir cçlonis. Tâpçc domâsim par to, kad nevçlamies seksu. Tâpçc, lai redzçtu, ir cieði saistîts ar jebkuru notikumu cieðâ operâcijâ. Varbût viòi zaudçja darbu, un, pateicoties tam, mçs pazaudçjâm savu cenu un mçs nevçlamies kaut ko darît. Ja tas patieðâm noticis, mums tas vienkârði jânovçrð. Kad mçs atrodam jaunu darbu, mçs uzreiz jutîsimies labâk. No otras puses, ja dzimuma nevçlçðanâs problçma joprojâm pastâv, tas bûs ïoti atðíirîgs iemesls. Ïoti bieþi cilvçki nevçlas izteikt sevi ðâdâm aktivitâtçm, jo viòus traucç prezervatîvs. Tomçr sâkumâ mçs atceramies ievadu praktiski nemanâmiem prezervatîviem. Tas ir pietiekami, lai tos nopirktu. Jûs varat arî palîdzçt ar daþâm smçrvielâm. Tie ir lçti, piemçram, gçlu bûvniecîbâ. Pateicoties viòiem, seksâ piedzîvotâs jûtas bûs daudz patîkamâkas. Un tad tas efektîvi mudinâs mûs turpinât seksuâlo aktivitâti. Turklât mçs joprojâm varam izmçìinât citas kontracepcijas metodes. Finâlâ tie nav tikai prezervatîvi. Un, ja mçs paði atrodam piemçrotu kontracepciju, mçs noteikti gûsim labumu daudziem no tiem.

Diemþçl, ja nevçlçðanâs seksçt turpinâs, bûtu vçrts vçrsties pie pareizâ speciâlista. Tomçr ðâds trûkums ir Krakova seksologs. Tâtad, izlemsim ârstu iecelðanai. Atcerieties, ka tad ir pilnîgi normâls ârsts, kurð plâno mums palîdzçt. Jums nevajadzçtu kaunçties par ðâdiem apmeklçjumiem. & Nbsp; Ârsts - seksologs, kas var palîdzçt mums noteikt, kas ir galvenais jûsu problçmu cçlonis. Pateicoties tagadnei, mçs varçsim to noòemt. Un îpaði par to, kâ sasniegt tikpat viegli. Faktiski dzimumam jâbût ïoti svarîgai jûsu mâjâs. Pateicoties viòam, mçs varam uzòemt pârçjo personu. Jo tas nav vçrts atstât to.

Tâpçc pieòemsim, ka ar katru tçmu mçs varam doties uz attiecîgajiem speciâlistiem. Ja ðî ir pçdçjâ reize, kad mums nav dzimumlocekïa, domâsim par iespçjamo pçdçjâs bâzes bâzi. Kâ tad, ja mçs to nevaram atrast, ejam uz seksologu, kurð mûsdienâs var palîdzçt. Pateicoties tam, mçs nekavçjoties uzlabosim savu veselîbu un labklâjîbu.