Eiropas drodibas stratciiskas problcmas

Sprâdziena draudi darba izpratnç vai jaunâs sabiedriskajâs telpâs nedrîkst bût par zemu novçrtçjami. Celtniecîbas likums nosaka, ka ðâdâs vidçs ir nepiecieðama aizsardzîba pret sprâdzieniem, un to neizmantoðana var izraisît nopietnu traìçdiju. Vietas, kas îpaði pakïautas sprâdziena robeþai, ir daþâdi uzòçmumi un rûpniecîbas zâles. Ir viss, kas nepiecieðams, lai tas nonâktu katastrofâ: ir atbildîgas uz viegli uzliesmojoðâm gâzçm, kas glabâjas no lieljaudas cilindriem, uguns avotiem un bieþi vien nepietiekama ventilâcija. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Papildu piesardzîbas pasâkumi jâveic iepriekð aprakstîtajâ fonâ. Ir ïoti svarîgi regulâri pârskatît organizâciju un regulâri novçrst visus trûkumus. Ja, piemçram, elektromotorâ tiek izmantotas sukas, tajâ bûs spçcîga dzirkstîðana, vairâkas reizes ilgâk nekâ ar labu darbu. Mçs ietveram arî visu cilindru un tvertòu, kas satur viegli uzliesmojoðus spirtus un vielas, detalizçtu kontroli. Noplûdes cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var viegli piepildît dzîvokli ar sprâdzienu. Lai gan gâzes parasti jâsamaisa ar gaisu nozîmîgâ koncentrâcijâ, lai varçtu sasniegt sprâdzienu, joprojâm nav atïauts ignorçt ðo punktu.

Vçl viens droðîbas aspekts ir speciâlu gaismekïu, kâ arî gaismas slçdþu izmantoðana. Katrs apgaismojums apgaismojumam izraisa dzirksteles lçkðanu slçdþâ, jo lampas paðreizçjais patçriòð ir palielinâjies tâ agrînajâ laikâ. Tâ darbojas arî ar luminiscences spuldzçm, kad un luminiscences spuldzes. Ðâda dzirkstele ir diezgan daudz, ka degoðas gâzes klâtbûtnç es varu sâkt sprâdzienu. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina ðo risku, bet vissvarîgâkais jautâjums joprojâm ir droða alkohola un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.