Elektroeneriijas ietaupijums

Kontroles operâcijas ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums gandrîz visâs rûpniecîbas nozarçs, daudzâs çkâs vai uzòçmumos. Atdalîtâji un strâvas slçdþi satur daudzus raþotâjus par pieòemamu cenu. Visi no tiem atceras, ka viòa piedâvâtâs sistçmas ir tikpat vecas kâ visaptveroðas un pielâgotas jaunâm formâm.

Galvenâs jaudas slçdþu priekðrocîbas neapðaubâmi ir neliels izmçrs, vienkârða uzstâdîðanas un lietoðanas procedûra, bet galvenokârt ïoti plaðs diapazons attiecîbâ uz papildu aprîkojumu.

Efektivitâtes slçdzis ir ierîce, kas piemçrojama, ja jauda sasniedz ïoti augstas priekðrocîbas. Tâs galvenais pieòçmums ir aizsargât citas elektroierîces no iespçjamâs pârslodzes vai îssavienojumiem. Turklât tas tiek pielietots, lai kontrolçtu atðíirîbu sadalîjumu elektroenerìijas tîklâ.

Strâvas padeves slçdþu pamata sadalîjums ietver zemsprieguma, vidçja sprieguma un augstsprieguma slçdþus. Zemsprieguma slçdþu raksturîga iezîme ir darba spriegums, kas mazâks par 1000V, un to zemâkâ metode ir slçdþi ar izlâdi. Vidçja sprieguma jaudas slçdþi parasti nodroðina 10 000 izslçgðanu.

Runâjot par augstsprieguma veiktspçjas slçdþiem, tie tiek iegûti divâs tehnoloìijâs: bezkontakta tvertnç un dzîvajâ tvertnç. Izpildes metode skar klinðu strâvas slçdzi, bet arî mehânisko jaudu. Sprieguma padeves slçdþi, kas radîti cisternas tehnoloìijâ, râda daudz lielâku izturîbu, kas saistîta ar slçdþa daudz sareþìîto stabilitâti. Augstas sprieguma slçdþi parasti ir kvalificçti tâ veida videi, ko izmanto loka dzçðanai.