Es trokdoa direktiva

ATEX direktîva Polijas tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots produktiem, kas paredzçti darbîbai zonâs, kurâs draud sprâdziens. Produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aizsardzîbai. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîbâ uz attiecîgâ normatîvâ akta noteikumiem nodroðinâjuma lîmenis, kâ arî ar to saistîtâs vçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no tâ, cik lielâ mçrâ draudi videi, kurâ tiks nodroðinâts attiecîgais noteikums.ATEX direktîvâ ir noteiktas stingras prasîbas, ka konkrçtam raþojumam jâatbilst, lai to varçtu patçrçt sprâdzienbîstamâ vidç. Tomçr kâda zona tâ ir? Pirmkârt, ðeit mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kur ir ârkârtîgi augsts metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces spçkos. Ir divi no tiem. Sâkumâ ierîces, kas ir saistîtas ar raktuvçm, arî satiekas vietâs, kas var bût sprâdzienbîstamas no metâna. Otrâ grupa ir saistîta ar ierîcçm, kas tiek nodotas jaunâs vietâs, bet kurâm var bût sprâdzienbîstamas vides risks.

Drivelan UltraDrivelan Ultra Efektīvs veids, kā atgūt vīrišķību un pilnībā apmierināt sievieti

Ðî direktîva nosaka bûtiskas vispârçjas prasîbas cilvçkiem, kas strâdâ ar metâna / ogïu putekïu sprâdzieniem. Un saskaòotâkajos lîgumos var viegli atrast jutîgâkas prasîbas.

Jâatceras, ka trauki, kas atïauti praktiskai lietoðanai zonâs, kur pastâv sprâdziena risks, ir jâmaríç ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jânorâda pçc zîmes, kam jâbût viegli, redzamai, pastâvîgai un viegli.

Paziòotâja iestâde pârbauda visu kontroles organismu vai paðas puses, lai nodroðinâtu atbilstîbu svarîgâkajiem direktîvas projektiem un prasîbâm. Tâpat jâatceras, ka paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES no 2016. gada 20. aprîïa.