Fiskala rotailieta youtube

Drivelan Ultra

Attîstot savu uzòçmçjdarbîbu, daudzi cilvçki ir pârsteigti, ka pastâv naudas atbrîvojuma ierobeþojums. Pretçji ðíietamajam aizdevuma apjomam ir ïoti viegli noteikt un tajâ ir 20 000 zloti, kad runa ir par preèu pârdoðanu privâtâm sievietçm. Galu galâ, protams, fotogrâfija par kases aparâta izveidi, jo tâ pârâk daudz ir ar iespçjâm. Atðíirîbâ no ðíietamîbas, kases aparâta atbrîvojuma robeþa apgrozîjuma dçï ir mierîgâkâ pârbaude.

Tâpçc, pirms sâkat vadît privâtu uzòçmumu, jums ir jâzina ne tikai izòemðanas robeþa no kases aparâta, bet arî tas, kuras nozares to pieprasa. Un, ja jûs meklçjat ierobeþojumu, kas saistîts ar satiksmi, tas attiecas tikai uz apgrozîjumu, kas saistîts ar produktu pârdoðanu privâtâm sievietçm. Tirdzniecîba ar vârdiem un valsts iestâdçm nav iekïauta ðajâ darbîbas jomâ. Nozares, kurâm obligâti jâzina kases aparâts, ðíiet, ir tâdas nozares kâ saðíidrinâtâs gâzes, radio, fotogrâfiju un automobiïu iekârtu tirdzniecîba, kâ arî cilvçku pârvadâðana un daþâdu nozaru masa. Nozaru saraksts ir labi zinâms finanðu ministra likumâ. Pirms sâkat savu biznesu, jums ir jâpârbauda, vai jûsu izveidotâ darbîba nepastâv darba vietu sarakstâ ar obligâto elista alfa kases aparâtu. Turklât ir arî nozaru saraksts, kas tiek atrisinâts no kases aparâta, tieði tâpçc, ka tiek veikta darbîba. Ðî darba metode ir definçta kâ kurjeru un pasta pakalpojumu, telekomunikâciju, izglîtîbas, noteiktu transporta veidu un daudzu lîdzîgu darbîbu nodroðinâðana. Robeþai ir jâbût kases aparâtam, kas nepastâv. Jaudîgâk ir tikai tas, vai tâ pieder nozarei, kurai nepiecieðams obligâts kases aparâts vai arî tas, kas ir pilnîgi atbrîvots no tâs nodarboðanâs. Tas ir ïoti prestiþs, jo, ja tas neatbilst likumam, tas var pierâdît, ka darba sâkumâ mums bûs daudz problçmu. Jums ir jâzina likums. .