Fiskalais kases aparats gastronomija

Tajâ brîdî var parâdîties, ka kâds saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâglabâ ieraksti kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas ir daudz mazâks apgrozîjums nekâ iepriekðçjos gados, Finanðu ministrija centîsies ierobeþot ðo ideju, izveidojot vçl vienu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik ikvienam advokâtu birojam & nbsp; ir obligâts kases aparâts. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; kases aparâts, ja mums nav rezerves fiskâlâ reìistra, tas ir rûpîgi jâatbrîvo no pârdoðanas.

Ja nodokïu maksâtâjam nav kases aparâta un tai bija pienâkums to nodroðinât, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm, jo viòam nav "grâmatas". Vçl sliktâk, jums var atòemt îpaðumu, lai atskaitîtu vai atmaksâtu PVN 90% apmçrâ no neto pirkuma cenas, un atòemta no îpaðuma, lai atskaitîtu 30% no priekðnodokïa laikâ, kad tam nav soda. Turklât, ja nodokïu maksâtâjs neparâdîs ðo pârdoðanas apjomu komandâ PVN lîgumos, viòam papildus tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 diennakts likmçm, ieslodzîjums lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, tîmekïa vietnes pârdoðanu automaðînâm, tas ir saistîts ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi un visâm kameras daïâm - nodokïu maksâtâjam ir jâieskaita kases aparâts. Tâtad, viena lieta ir tad, kad tai ir dârgmetâlu materiâlu piegâde, ar datoru datu piegâdi vai izmantojamiem vai pârdodamiem produktiem. Pienâkums neatkarîgi no gada ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu un alkoholisko dzçrienu pârdoðanu neatkarîgi no PKWIU pierâdîjumiem ar daþiem izòçmumiem. Ðogad tiks atcelts izòemðana no kases aparâta uz uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus ne uzòçmçju un vienotas likmes lauksaimnieku situâcijai. Ar nosacîjumu, ka katrs nodokïu maksâtâja pabalsts tiek dokumentçts ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Arî biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem, ja lîdzîga darbîba tika veikta pa pastu, banku vai lîdzîgu iestâdi. Tieði ðie nodokïu maksâtâji, kas veic ðîs akcijas 2015. gadâ, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas izmanto fiskâlos kases aparâtus.