Gaias dzirnavioas tests

Daþâs çdinâðanas iestâdçs ir nepiecieðams sasmalcinât saldçtu gaïu. Tam jâbût aprîkotam ar ierîci, kas nepiecieðama pçdçjam galam, ko sauc par vilkiem. Ðâdi vilki ir piemçroti liela izmçra elektriska iekârta, kas ir augsts ieejas punkts íermeòa ievietoðanai saldçtâs struktûrâs un kâ lîdzeklis, lai cilvçki varçtu sagriezt to mazâkâs daïâs.

Tas tiek darîts, pateicoties spçcîgajam spiedienam uz saldçtu gaïu. Kâ zinâms, saldçti produkti ir grûti, bet tiem nav nepiecieðama grieðana ar asu nazi - tie ielauþas zemâs daïâs spçcîga trieciena vai spiediena ietekmç. Protams, tas ir gadîjumâ ar gaïu vilkâs, kuru darbîba ir balstîta uz lîdzîgu principu gaïas maðînâ.

Vilki sasaldçtajam íermenim bija izòçmumi no plaða klâsta klâsta, spçcîgi un stipri, ne îpaði jutîgi pret mehâniskiem bojâjumiem. Viòi dod iespçju sasmalcinât cieto vielu, un to dizainam ir jâbût izturîgâkam par to, ko viòi sasniedz, lai iznîcinâtu. Vilki kulinârijai parasti ir izgatavoti no èuguna, kas nodroðina iekârtas izturîbu. Tie ir elektriski darbinâmi, un ðâdas ierîces izmaksas ir gandrîz pusotru tûkstoði zlotu specializçtos veikalos ar gastronomijas iekârtâm. Lîdz ar to pârtikas produktu raþoðanas nepiecieðamîba vienmçr ir nepiecieðama, jo ðâdos apstâkïos to bieþi apmeklç nepiecieðamîba sasmalcinât iepriekð sasaldçtu gaïu, un pçc tam tikai tâds slîpçts, ko pakïauj termiskai apstrâdei. Turklât daþos uzòçmumos kâ gaïas pârstrâdes pierâdîjumu tie ir sadalîti sasaldçtâ situâcijâ un pçc tam iepakoti îpaðâ folijâ, jo gaïas atkausçðana, lai to sasmalcinâtu un pçc tam vçlreiz sasaldçtu, nav saderîga ar sanitârajiem epidemioloìiskajiem standartiem. Lai sasmalcinâtu jaunu vai atkausçtu gaïu, izmantojat daþas citas maðînas, kas paredzçtas tikai mîksto gaïas veikðanai, to piedâvâjums un lîguma spçkâ esamîba ar iepriekð minçto ir atðíirîga. ikdienas apstâkïos.