Gaias patcriod polija 1970

Pati gaïa parasti tiek izmantota kulinârijas nozîmç, un tajâ ir definçts audu konglomerâts, kura galvenâ daïa ir muskuïu audi, kas izgatavoti no kauðanas vai medîjamiem dzîvniekiem. Lielâkâ daïa Eiropas kontinenta iedzîvotâju uzskata, ka íermenis ir dzçriens no galvenajiem pârtikas produktiem, kas bagâtina ikdienas uzturu ar proteîniem, un gaïas vairumtirgotâji ir atbildîgi par patçrçtâju nodroðinâðanu ar dzîvnieku izcelsmes produktiem. & nbsp; Gaïa kâ cilvçka pârtikas faktors ir bijis kopð aizvçsturiskiem laikiem, kad dzîvnieku olbaltumvielu patçriòð bûtu efektîvs veids, kâ nodroðinât íermeni ar lielu enerìijas daudzumu. Iespçjams, ka gaïas saglabâðanas iespaids tikâs ar glaciâcijas pakâpi, kad bija grûtâk aptvert augu pârtiku un çst gaïu ir kïuvusi par galveno izdzîvoðanas elementu.

Gaïas vairumtirgotâju darbîbu daþkârt boikotç daþâdi veìetârieði, kuru pârstâvji uzskata, ka cilvçku organismu nonâvçðanas rezultâtâ gaïas produkti ir neçtiski. Veìetârisma parâdîðanâs ir notikusi ar atzinumu par humânajiem un veselîbas aspektiem, kas saistîti ar pârtiku, kas iegûta, nokaujot kaujamos dzîvniekus, jo îpaði uz dzîvniekiem, kas ir paslçpti rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïos. Veìetârisma pastâvçðana nedaudz apdraud gaïas vairumtirgotâju pastâvçðanu, jo tas ir jautâjums, kas veicina gaïu bez uztura. Nu, veìetârismu raksturo apzinâta un mçrítiecîga gaïas izslçgðana no bieþas diçtas, pçdçjâs zivis un jûras veltes.

Veganisms ir visnopietnâkâ veìetârisma frakcija, kas nozîmç izvairîties no jebkâdiem dzîvnieku produktiem, citiem vârdiem sakot, ne tikai gaïu, bet arî olâm, pienu un piena produktiem. Tâdçï pastâv tâds lîmenis, kas saistîts ar labâm reliìiskâm îpaðîbâm, jo pats veìetârisms attîstîjies otrajâ tûkstoðgadç pirms mûsu çras. Indijas subkontinentâ, kur tas bija stingri reliìisks. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tikai sestajâ gadsimtâ pirms mûsu çras, un Pitagorâòi ir kïuvuði par neçtiskas diçtas praktizçðanas iniciatori. Neskatoties uz daudzajiem dabas iemesliem, kas ir skaisti un labi par veìetârismu, daþi cilvçki çd gaïu pçdçjos no ðiem iemesliem, kas ir ledus laikmetâ. Pirms nebûs sagatavoti dzîvnieku izcelsmes proteînu produktu kolçìi, gaïas patçriòð joprojâm bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâji ilgu laiku baudîs lielu klientu skaitu.