Gaias vairumtirgotajs kebabam

Îpaðâ gaïas vairumtirgotâja Krakovâ, tâ saucamâ atsvaidzinoðu gaïu vai glabâðanas laika datumu un íermeòa mçrcçðanu ûdenî. Þurnâlistiem tika atklâta neþçlîga prakse Krakovas íermeòa vairumtirgotâju iedzîvotâjiem, kuri atzina, ka etiíetes drîz tika aizstâtas ar jaunâm, lai uzòçmums varçtu pârdot nederîgus pârtikas produktus par katru cenu. Ðis viltoðanas process bija tikai acîmredzams noslçpums, un pat priekðnieki to zinâja, kas uzrauga neçtisku praksi Polijas gaïas veikalâ.

Diemþçl baidâs, ka aprakstîtâs aktivitâtes ir daudzu gaïas vairumtirgotâju prakse, kas prasa, lai potenciâlie pircçji, iegâdâjoties dzîvnieku izcelsmes produktus, pievçrstu lielâku uzmanîbu. Ðo briesmîgo prakðu sâkums ir vçlme gût peïòu, bet ðîs âtrâs uzvedîbas sekas sedz patçrçtâji, kas sevi uzskata par ðî cçloòu un seku posma rezultâtâ. Diemþçl minçtajos gaïas vairumtirgotâjos tika konstatçts, ka pastâv arvien lielâki sanitârie trûkumi. Nu, daïa no rûpnîcas pârdotâs pârtikas tika valkâta interjerâ, kas neatbilst nevienam higiçnas standartam, kur tas pârmeklçja patogçnâs baktçrijas un baktçrijas.

https://ecuproduct.com/lv/nonacne-dabisks-ierocis-cina-pret-putitem/Nonacne Dabisks ierocis cīņā pret pūtītēm

Ðâdus defektus parasti pieïauj negodîgi vairumtirgotâji, jo uzòçmçji pirmâm kârtâm vçlas palikt tirgû, neatkarîgi no cilvçku veselîbas, kuri patçrç savus izstrâdâjumus. Krakovas gaïas vairumtirgotâju îpaðnieki noliedz skandalozos ziòojumus, apgalvojot, ka tas ir neapmierinâto vai atlaisto darbinieku atriebîgais atriebîba. Kâ parasti ðâdâ situâcijâ, ir grûti skaidri pateikt, kura no konflikta kartçm ir patiesîba. Sanepid bija ieinteresçts izpçtît ðo strîdîgo jautâjumu, rîkoties pçc negadîjuma, mçs iesakâm palielinât piesardzîbu, pçrkot gaïas produktus.