Gaisa filtrs ap 022 2

Magnçtiskais filtrs bieþi tiek izmantots, lai aizsargâtu mâjsaimniecîbas un citas mazas rûpniecîbas centrâlâs apkures un pozitîvâs ûdens iekârtas, kâ arî visâm ierîcçm, kas atrodas ðâdâs iekârtâs, pret piesâròojumu ar cietâm virsmâm. Sakarâ ar arvien bieþâk lietojamu augstas klases ierîèu un vadîbas un mçrîðanas piederumu izmantoðanu bûvniecîbâ, ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to skaidra un uzticama darbîba ir atkarîga no plûstoðâ ûdens tîrîbas pakâpes.

Cauruïvados jâuzstâda magnçtiskie filtri tâ, lai ûdens plûsmas virziens bûtu identisks ar korpusa pârsegu, un vâks ir izvçlçts filtra situâcijai. Filtrus var izveidot uz gludiem un vertikâliem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri tiek veidoti no korpusa, sieta ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç augstu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju attîrîðanas iespçjai: tehniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot mûsu centrâlajâs apkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdensapgâdes sistçmâs, kas nodroðina jebkuru apkures vai dzesçðanas ûdens aprîkojumu. Magnçtisko filtru ietekme, cita starpâ, novçrð tajâ esoðâs struktûras un ierîèu bojâjumus, palielina uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazina ekspluatâcijas izmaksas, samazina izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu bûvlaukumos. Magnçtiskie filtri ir daudz priekðrocîbu, piemçram, bez lietoðanas izmaksâm, tie ir un nav praktiski apkopes.Anglijâ tiek piegâdâtas vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkâ daïa ir aprîkota ar apkures sistçmu, un ðî pasaule ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas atvieglo apkures sistçmu darbîbu. Vairâk nekâ pirms miljoniem gadu Anglijâ ir izlaisti vairâk nekâ miljons magnçtisko filtru.