Ginekoloiiska izmeklcdana maksts vagina

Kolposkopija ir parasta ginekoloìiskâ diagnostika. Kolposkopi ir ginekologu ieteiktie çdieni - endoskopi ar iespçju vairâkkârt paplaðinât attçlu. Pârbaude tiek veikta ambulatorâ vidç.

https://neoproduct.eu/lv/ecoslim-isa-laika-efektiva-slimibas-figura/

Lai izpildîtu kolposkopiju, jums nav jâbût îpaði sagatavotam. Bûtiska seksuâlâ atturîba vienmçr ir nepiecieðama agrâk. Jûs nevarat to darît ikmçneða asiòoðanas laikâ. Pçtîjums pats par sevi nav riskants un to var veikt arî grûtnieces.Visbieþâk sastopamâ kolposkopija pastâv tâdâ stâvoklî, kur citoloìija sniedz neviennozîmîgus rezultâtus. Ðis jautâjums tiks nopirkts salîdzinoði agrînai dzemdes kakla vçþa diagnostikai (tâ saucamajâ pirms invazîvajâ posmâ. Ja vçzis tiek iegûts attîstîbas laikâ, kolposkopija ïauj pârbaudît iegûtâs izmaiòas.Kolposkopiskais izmeklçjums galvenokârt sastâv no dzemdes kakla daïas maksts daïas analîzes pçc tam, kad tas ir parâdîts redzes stiklâ. Uz tâs virsmas var notikt lielas izmaiòas, kuras nav iespçjams noteikt parastâs testçðanas laikâ. Pirmkârt, ginekologs pçta multilamelâro plakano epitçliju un dziedzeru epitçliju, îpaði pievçrðot uzmanîbu to robeþai. Tur, jo rodas visbîstamâkâs slimîbas. Vçlâk attçls ir noderîgs arî, lai izmantotu zaïo filtru asinsvadu sub-epitçlija tîkla novçroðanai. Attiecîbâ uz tâs saturu ir iespçjams atpazît pârmaiòu raksturu. Nâkamais jautâjuma solis ir vçrtîbas, kas kontrastç epitçlija virsmu (piemçram, Lugola ðíidruma tests un 3% etiískâbe.Kolposkopija, pateicoties pozitîvajai iekârtai, ir samçrâ jauks jautâjums, un tam ir nepiecieðama pieredze no ârsta, kurð to rada. Tas joprojâm tiek veikts reti, kaut arî bieþâk un Nacionâlâs veselîbas fonda darbîbas ietvaros.