Gramatvedibas uzocmumi kouobrzega

Uzòçmumu îpaðnieki bieþi meklç datorprogrammu, kas tos atrisinâs no monotona un absorbçjoðas darba stundas, vienlaikus saglabâjot grâmatvedîbas uzskaiti un salîdzinot ar nodokïu administrâciju. Grâmatvedîbas sistçmas atbilst visiem oriìinâlo saòçmçju jautâjumiem, tie vienmçr tiek apvienoti ar elastîgumu un lietoðanas çrtumu. Kas ir ïoti svarîgi, tie ir pielâgoti pareizajiem dizainiem un pietiekami elastîgi, lai atbilstu patiesâkâs lietotâju grupas prasîbâm. Piedâvâjums ir adresçts gan uzòçmumiem, kas vada visu grâmatvedîbu, gan uzòçmumiem, kas maksâ ieòçmumu un izdevumu grâmatu, ti, par vienotas likmes nodokïa bâzi.

Enovas grâmatvedîba ir plaða spektra funkcijas, kas nepiecieðamas tirdzniecîbas portfeïa pareizai uzturçðanai: no konta pârvaldîðanas, samazinot un uzskaitot, veicot norçíinus, lîdz pamatlîdzekïu apkalpoðanai.

Enova ir ârkârtîgi neapstrâdâta programma, kurai ir jauna saskarne, kas nodroðina vislabâko ergonomiku un darba komfortu. Pateicoties intuitîvajam sistçmas veidotâjam, darba sâkðana ar programmu neradîs nekâdas problçmas pat mazâk pieredzçjuðiem lietotâjiem.

Ðî programma sadursmç ar daþâdiem sniedz daudz lielâku elastîbu. Papildus pamata sistçmas pilnîgai funkcionalitâtei tas ïauj ir savi ziòojumi un izdrukas, apraksta uzòçmçjdarbîbas notikumus savâ veidâ, veic ierakstu analîzi atbilstoði daþâdâm tîmekïa vietnçm, saglabâjot tâ saukto paðiem laukiem, vai nokârtot norçíinus daïâs vai ierakstît tos pçc atseviðíiem veidiem. Iespçjami citi risinâjumi un to îstenoðana.

Grâmatvedîbas programmas pamatiezîmes:KPiR vai vienotas nodokïu reìistrâcijas veikðana;PVN ierakstu redzçðana un uzskaite: pirkumi, pârdoðana, naudas norçíini, PVN korekcijas maksâjumi, kas netika iekïauti ðajâ sezonâ;pamatlîdzekïu, kâ arî nemateriâlo un juridisko aktîvu uzskaite;standarta algu pakalpojums;Skaidras naudas un bezskaidras naudas norçíinu pakalpojumi, skaidras naudas pârskati;ZUS deklarâciju izsniegðana arî iespçju eksportçt uz Maksâtâju.