Grieiu valodas zinadanas

Juridiskie tulkojumi no tulkotâja vçlas ne tikai daudz pozitîvu valodu zinâðanu, bet galvenokârt zinâðanas un svarîgâkais, izpratne par juridisko terminoloìiju un bailes no ðîs valodas formas. Tulkotâjam, kas raksta ðâda veida tulkojumu, ir jârûpçjas par katru elementu, katru komatu, jo, tulkojot dokumentu, tas var izrâdîties îpaði raksturîgs visa satura nozîmei. Ðis darbs nav viegls.

Juridiskajiem tulkojumiem jâbût raksturîgiem ar zinâðanâm par tîru vçstuli un pilnîgu terminoloìiju. Tad ir acîmredzama, jo tikai laba satura izpratne var sniegt un labi sagatavot tulkojumus. Daþreiz tas var radît arî papildu grûtîbas. Òemot vçrâ to, ka tulkojumâ ir jâbût stingriem, pat perfektiem, tulkojuma precizitâtei, tulkotâjam ir jâbût daudzâm pozîcijâm, lai atrastu pareizo vârdu, kas pienâcîgi atspoguïo tulkotâ teksta saturu. Turklât darba kârtîbâ tulkotâjam ir jâdomâ un jâbût îpaði precîzam pat tad, ja runa ir par nelielu komatu - jo daudzas reizes tâs vietas maiòa vai pilnîga bezdarbîba var izraisît lielas izmaiòas dokumenta nozîmç.

Tâpçc juridiskie tulkojumi ir diezgan laikietilpîgi. Viòi liek tulkotâjam veltît viòiem daudz laika, jo îpaði, lai mçìinâtu saglabât pareizo kârtîbu un organizâcijas. Tomçr jûs nevarat vairâk aizmirst par vissvarîgâko, proti, lingvistisko slâni. Tulkojuma tekstam jâbût rakstîtam pilnîgi kvalitatîvi, ievçrojot visus valodu standartus. Tas ir îpaði sareþìîts stâvoklis juridiskâs valodas panâkumos, kas bieþi vien pârkâpj pat vietçjâs gramatikas noteikumus. Kâ diemþçl tiek veikti juridiskie tulkojumi, tajâ paðâ laikâ mçìinot sniegt jçgu juridiskajai, oriìinâlajai un vienlaikus arî baþai par valodu un stilistiskajâm vçrtîbâm, bet reizçm tâs ir sadalîtas pçc oriìinâlvalodas.

Juridiskâ tulkoðana ir diezgan sareþìîta lieta, jo svarîgâk ir dot tai pareizu tulkoðanas biroju, kas to interesçs îpaðâ un uzticamâ veidâ. Pateicoties tam, mçs garantçsim un nodroðinâsim, ka visi juridiskie tulkojumi, ko mçs varam izmantot ârpakalpojumu veidâ, tiks radîti, izmantojot visus noteikumus, kas bûtu jâsaglabâ, veicot juridiskus tulkojumus lielâ uzòçmumâ.