Griezcjs zelmer 886

Laiki ir neatgriezeniski aizgâjuði, sasmalcinot kâpostus, piemçram, iegremdçðanas projektâ, ko veic ar nazi. Jaunâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlu griezçju. Paðlaik, lai sagrieztu lielâku skaitu kâpostu, apstrâdâ kâpostu griezçju. Tâpçc ir îpaði izplatîta ierîce, kuras galvenais uzdevums ir sagriezt kâpostus, bet pçc tam, kad papildu aprîkojums var satikt citus cilvçkus, piemçram, kïût par griezçju vai rîsu.

http://prideman.eu Man PrideMan Pride - Efektīvs risinājums erekcijas problēmām un lielāks libido.

Kâpostu griezçju elektriskajiem kâpostiem var izmantot gan sabiedriskâs çdinâðanas, gan restorânu, gan mâjsaimniecîbu vajadzîbâm. Neticami, ka katru gadu pastâv valsts apziòa par veselîgu uzturu. Arvien vairâk sievieðu ir apòçmuðâs izmantot veìetâro uzturu ne tikai çtikas, bet arî veselîbas apsvçrumu dçï.Ðajâ laikmetâ, kad mçs çdam daudz dârzeòu un produktu, ieteicams cienîgs griezçjs. Ir zinâtniski pierâdîts, ka bagâtâks gals, jo vairâk tas maksâ gaïu un lielus produktus, piemçram, kâpostus, arî jaunus dârzeòus un augïus. Produkti ir dârgi arî vitamînu virknç, piemçram, vitamîns I, C, B. E. Tâpat kâ ðíiedra, kas paâtrina vielmaiòu, kas iekïûst íermeòa masas samazinâðanâ, un pçc tam veicina svara zudumu. Turklât dârzeòi atbilst vismazâk kaloriskiem pârtikas produktiem, kas pierâda, ka pat novâjçðanas sievietes var atïaut sev dârzeòu maltîti uz lielu. Szatkownica dod Jums âtru, pat jaukâ ðî dârzeòu satura sagatavoðanu, piemçram, plânotâ kâpostu kodinâðanas panâkumus. Ðâda maðîna ïoti labi, vienveidîgi meklç, nodroðina izcili kâpostu ðíçles, kas ir lieliska materiâla klase. Kâpostu smalcinâtâjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas ir darba disks, kas ir aprîkots ar pieciem naþiem ar spirâlveida grieðanas malu. Tas viss nodroðina pastâvîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Uz diska atrodas lâdçðanas tvertne. Un zem diska ir notekcaurule, pçc kuras tiek novâktas sasmalcinâtas kâposti. Turklât smalcinâtâjam ir raksturîga augsta izturîba, jo tâ ir pilnîbâ izgatavota no nerûsçjoðâ tçrauda. Tas ir çrts darbam, turklât to var pielâgot individuâlajâm vajadzîbâm, izmantojot daudzus pieejamos piederumus.