Hiperaktivitates trauccjumi bcrniem

Pieaugoðo zinâðanu un starptautisko darîjumu vai paðu uzòçmumu laikmetâ arvien svarîgâku jautâjumu risina visu veidu tulkotâji un cilvçki, kas pârtrauc tulkoðanu no vienas valodas uz citu. Mçs noðíiram vairâkus finanðu vai juridiskos tulkojumus, kâ arî paðus tulkus, kuri tos bauda.

Attiecîbâ uz pirmo veidu, t.i., zvçrinâtu tulkojumu, tos raþo zvçrinâti tulki, kas arî ir tâ sauktie sabiedrîbas uzticîbu. Ðî modeïa ziedoðana ir nepiecieðama tiesas un procesuâlajos dokumentos, skolu dokumentos, sertifikâtos, civilâ statusa sertifikâtos, sertifikâtos, kâ arî citos sausos un ârçjos dokumentos.

TitaniumTitanium - Palieliniet savu dzimumlocekli un uzlabojiet savu seksa kvalitâti!

Tad mçs varam sniegt specializçtus tulkojumus. Tulkotâjiem, kas tos aptur, nav nepiecieðamas îpaðas kompetences un oficiâli sertifikâti. Tomçr komandai vai konkrçtam tulkotâjam, kas koncentrçjas uz ðâdu tekstu tulkoðanu, jâbût speciâlistam vai jâzina konkrçtâ jomâ. Turklât ir jâbût speciâlistiem un korektoriem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem.

Parasti tulkojumi var darboties gandrîz visâs dzîves jomâs. Protams, tomçr ir iespçjams atðíirt daþus ârkârtîgi lielus, par kuriem visprasîgâkâ ir norma. Tâdçjâdi tie parasti ir juridiski teksti, piemçram, lîgumi, nodomu vçstules, spriedumi, notariâlie akti, garantijas no veikaliem.Tad var izðíirt ekonomiskos un banku tulkojumus, parasti ekonomiskos. Tie ietver visus ziòojumus, idejas un pieteikumus ES finansçjumam, biznesa plânus, aizdevuma lîgumus, banku noteikumus utt.

Ir norâdîts arî katrs tirdzniecîbas dokuments, piemçram, transporta un kravas dokumenti, reklâmas un mârketinga materiâli, muitas noteikumi, visas sûdzîbas un ES nolîgumi.

Turklât bieþi tiek apskatîtas tehniskâs un IT publikâcijas, piemçram, organizâcijas un aksesuâru instrukcijas, prezentâcijas, atskaites, materiâli no bûvniecîbas lîmeòa, programmatûras lokalizâcija, tehniskâ dokumentâcija, datorprogrammu lietoðanas instrukcijas.

Galu galâ mums ir vairâk nekâ medicîniskie teksti, piemçram, klînisko izmçìinâjumu ieraksti, pacientu uzskaite, medicînas un laboratorijas aprîkojuma saraksti, zinâtniskie teksti, zâïu kvalitâte, zâïu apraksti un izstrâdâjumi no zâïu iepakojumiem, jaunu zâïu reìistrâcijas dokumentâcija.