Hr darbinieku attistiba

Kases aparâti ir elektroniskas ierîces, kas reìistrç arî tirdzniecîbas nodokïa un PVN summu par cietiem mazumtirdzniecîbas pakalpojumiem. Uzòçmçji, kuri ir pârsnieguði Finanðu ministrijas noteikto apgrozîjuma apjomu, ir atbildîgi par mazumtirdzniecîbas reìistrâciju, izmantojot fiskâlos kases novitus sento e. Kases aparâta apziòâ, protams, palîdz veikt uzòçmçjdarbîbu, jo pârdoðana tiek reìistrçta daïçji automâtiski, un reìistrâcija paliek iekðçjâs kases atmiòâ.

Acai Berry ExtremeAcai Berry Extreme efektīvi novājēšanu palīglīdzekļi

Kases aparâtiem ir jâbût ikdienas ziòojumam, kas ir obligâts. Dienas pârskatâ ir ikdienas ieòçmumu apjoms, kas nemainâs, jo tas ir reìistrçts kases atmiòâ un iedalîts ieprogrammçtajos PTU tarifos. Kases aparâti tiek iekïauti autonomajos un datorizçtajos kases aparâtos. Autonomo kases aparâtu gadîjumâ ðîs ierîces ir aprîkotas ar iekðçjo programmatûru un tâm ir iebûvçta PLU preèu datu bâze, t.i., kodu un burtu saraksts ar labâm PTU likmçm, cenâm un svîtrkodiem, ko mçs atklâsim kompozîcijâ. Pateicoties programmatûrai, nodokïu likmju vçrtîbu un preèu datubâzi var uzskatît par simboliem. Ðâdi kases aparâti pçc PTU koda ievadîðanas vai produkta skençðanas, izmantojot skenera ierîci, saglabâ to privâtâ datubâzç un dod pircçjam kvîti. Darîjums parasti tiek pabeigts, izmantojot pogu ar nosaukumu "summa" vai "nauda". Autonomâ kases programma vçlâk tiek nolasîta noliktavas programmâ, lai kontrolçtu veikala darbîbu. Ðie kases aparâtu veidi var radît vairâk, kâ jûs saistât ar galddatoru. Diemþçl ðî varianta kazino ir ïoti svarîgs trûkums - tie neietilpst preèu datu bâzç, kurâ ir vairâk nekâ desmitiem tûkstoðu. Kases aparâta iegâde par jaunu brîdi nav tîra ideja. Pçc tam ierîce nav piemçrota galvenajâ saimnieciskâs kampaòas darbîbas gadâ, un, ja mçs plânojam pârâk daudz vairâk, nekâ ðíiet, tad likumam pirms operâciju uzsâkðanas ir jâbût pietiekamam krâjumam.