Iegremdcjama skruves sukoa konstrukcija

Sûknis ir darba maðînas metode, kurâ dzinçja motora enerìija pârvietojas, lai pârvietotu ðíidrumu no zemâkas uz augstâku valdîbu. Vortex sûkòu priekðtecis, kas vçlas izmantot tehnoloìiju, ir virzuïsûknis - sava veida pozitîvs pârvietoðanâs sûknis, kas izmanto virzuli, kas rotç virzuïa kustîbâ cilindrâ. Tipisks sûknis vispirms tiek izgatavots no kameras, virzuïa un virzuïa virzuïa.

Un tas tiek piedâvâts tikai ar zemu efektivitâti un tiek izmantots ar augstâm ekspluatâcijas izmaksâm, tâpçc tas atceras lieliskas iespçjas sûknçt ðíidrumus ar ïoti augstu viskozitâti, kâ arî gaistoðos ðíidrumus un suspendçtâs cietvielas. Ðâdu sûkòu priekðrocîba var bût labâka enerìijas izmantoðana, kas izriet no âtrâm slodzes izmaiòu iespçjâm un efektivitâte (darbojas 24 stundas diennaktî un mînus plûdu nepiecieðamîba (tie spçlç „sausus”.

Ðâdi sûkòi labi darbojas starp citiem urbumu kanalizâcijas sistçmâs, kuras tagad plaði tiek uzskatîtas par gruntsûdens lîmeòa pazeminâðanas metodi. Augsnes filtrçðana paðlaik tiek plânota laikâ, kad tiek izstrâdâta investîciju izmaksu tâme. Tâ ir ðâda sistçma, lai îslaicîgi þâvçtu bûvdarbus.

Pieprasîjums pçc svaigiem risinâjumiem drenâþas jomâ joprojâm ir un ir jâizmanto lielâkâs klases sûkòi, kas efektîvi aizsargâ un garantç nevçlamu ûdeni. Ir vçrts iepriekð zinât, kâdu sûkni mçs vçlamies apzinâti izlemt par sûkni, ko darbina elektromotors, vai ar iekðdedzes dzinçju.