Julienne slicer

Chocolate slim

Neviens griezçjs nebûs noderîgs, jo tas nav aprîkots ar labiem asmeòiem. Galu galâ, tas ir paredzçts, lai samazinâtu, un bez naþiem - nav pat! Tâtad jums ir jâbût par to pastâvîgu asinâðanu, un vislabâk ir, lai jûsu rokai bûtu daþi daþâdi asmeòi.

Jûs varat atrast daudzus jaunus veikalus, kas piedâvâ sastâvdaïas, rezerves daïas un naþus daþâdu standartu un atseviðíu ierîèu grieðanai. Pirms mçs nolemjam iegâdâties naþus, ir vçrts aplûkot daþâs vietâs, îpaðu uzmanîbu pievçrðot kvalitâtei, jaudas lîmenim un produktam, no kura izgatavoti asmeòi. Visbieþâk tos iegûst no konkrçta nerûsçjoðâ tçrauda, tomçr tie ir atðíirîgi. Jûs varat atrast arî hromçtus, hroma-niíeïa asmeòus, kâ arî teflona pârklâjumus, kas ir izturîgâki, ilgstoðâki un bûtiski izturîgi pret nodilumu. Tomçr vissvarîgâkais ir tas, ka naþiem ir atbilstoði apstiprinâjumi, kas ïauj tiem nonâkt saskarç ar pârtiku.

Vçl viena lieta ir piemçrot labâkos naþus jûsu griezçjmehânismam. Katra ierîce rada savus izmçrus, tâpçc naþu garums vai diametrs un stiprinâjuma metode ir atðíirîgi. Daudzi veikali piedâvâ lçtâkas alternatîvas oriìinâlajiem lâpstiòâm, tâpçc pârliecinieties, ka zinât raþotâja zîmolu un nosakiet modeli, lai pârdevçjs varçtu izvçlçties pareizos naþus.

Un kas notiks, ja asmens asinât? Jûs varat paplaðinât savu jaudu, reaìçjot uz asinâðanu îpaðâs rokâs. Naþus ðâdâ veidâ varat ievietot pat vairâkas reizes, tad jums ir jâpçrk jauni.Lietojot mâjâs, tas nav îpaði pieòemts, jo lâpstiòas ir zemas. Çdinâðanas zonâs, veikalos un masâþas iekðtelpâs, naþu nomaiòa vai asinâðana bûtu jâveic regulâri.

Interesants veids ir iegâdâties asmeòus jûsu organizâcijai lielâkâs devâs. Pçc tam daudzi uzòçmumi piedâvâ atlaides un atlaides par asinâðanu. Tas ir neparasts piedâvâjums vadîtâjiem un veikalu îpaðniekiem. Tas ïauj jums ietaupît un vienlaikus iegût laiku. Tâ vietâ, lai iegâdâtos naþus jebkurâ vietâ un pçc tam meklçtu vietas, kas piedâvâ asinâðanu, ir vçrts no uzòçmuma palîdzîbas.

Iespçjams, ka naþu izvçle sâkumâ bûs sareþìîta, lai tik daudzi uzòçmumi varçtu slavçt savus produktus. Un pçc ilgstoðas griezçja izmantoðanas mçs varam novçrtçt, vai konkrçtais pirkums mums bija labs vai nç. Agrâk vai vçlâk mçs sasniegsim tuvu veikalu, un meklçjumi bûs aiz mums.