K 2 karoga futbola trencdana

Treniòð ir attîstîbas instruments, kas ir mçríu efektivitâtes un mâkslas palielinâðana. Darbâ, tas nozîmç mazliet, ka klients kâ mçría persona, kurai mçs vçlamies hit, norâda, ka viòam ir vajadzîgs speciâlists pamata jomâ. ka cilvçki sasniegs mûsu klientu vajadzîbas zinâmâ mçrâ, sniegs viòiem profesionâlus padomus un attîstîs piesaisti cieðam uzòçmumam.

Turklât profesionâlâ apmâcîba apmâcîs darbiniekus, kâ arî ietekmçs potenciâlos klientus, kas ne tikai novedîs pie iepriekðçjo klientu dzîves, bet arî uz jauniem. Coaching ir ne tikai attîstîbas instruments, kas tiek òemts vçrâ darbinieku apmâcîbu skaitâ. Turklât jûs varat apsvçrt individuâlu treniòu sesiju biznesa lietotâjiem. Ðî tulkojuma uzdevums ir parâdît Leader atbildîbas jomâs pareizu komunikâciju ar komandu un prasmçm, kas nepiecieðamas priekðnieka pozîcijâ. Lîdzîgi, coaching ir veids, kâ mâcîties par uzòçmuma vadîtâja lomu.

Katram uzòçmuma vadîtâjam jâapòemas sagatavoties vadîtâjiem vismaz reizi gadâ. Uzòçmumâ nav tikai kvalificçtu darbinieku, kas atrodas dzîvoklî, pieòemðana gandrîz visu un kïût par ideâlu partneri un klienta draugu. Vispirms jâatceras, ka konkrçtâ zîmola vadîtâjs ir reprezentatîvâkâ sieviete. Lçmums par viòu noteiks, kurð ir mierîgs par visu uzòçmumu. Ir nepieòemami, ka vârda priekðsçdçtâjam nav viedokïa par tâs rîcîbu, nezina, uz kâda pamata uzòçmums darbojas, nezina mârketinga pamatprincipus un kas nosaka mçríus sev un uzticamam uzòçmumam. Protams, ir visi cilvçki, kuriem ir talants cilvçku materiâla pârvaldîðanai, lai gan tad tas ir vâjð procentuâlais râdîtâjs starp sociâlo grupu, kas ir vârdu un uzòçmumu prezidenti. Visiem pârçjiem bûtu jâiemâcâs, it îpaði, ka ir pçdçjais publiski pieejams. Tâ kâ prezidents, kuram nav atbilstoðas kompetences, lai veiktu savu rîcîbu, nevarçs motivçt savus darbiniekus dzîvoklî, lai viòi gribçtu pastâvîgi attîstît uzòçmumu.