Kases aparats advokatam

Mçs sastopamies ar kases aparâtiem katrâ veikalâ vai lielveikalâ - ar vârdiem, kur tiek veikta mazumtirdzniecîba. Tikai no sâkuma. Kas tad ir fiskâlâ kase?

Kases aparâti, kas pazîstami kâ kases aparâti, nav nekas jauns kâ elektroniska ierîce, pateicoties kuriem mçs varam reìistrçt apgrozîjumu un ienâkuma nodokïa un PVN summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Pasaulç ir fiskâlâs ierîces, kurâm nav fiskâlâs atmiòas, un dati par pirkumiem tiek ierakstîti ârvalstu droðâ atmiòâ.

Tagad Polijâ kases aparâti ir dekorçti ar fiskâlu informçtîbu par OTP (One Time Programming vçrtîbâm, kas ir unikâls numurs, kurâ pârdoðanas dienâ ieteicamas neto un nodokïu summas. Protams, kopçjâ nodokïu un bruto cenu summa ir norâdîta pçdçjam.

Kases aparâtu nodaïa.Kases aparâta izveides dçï reìistrçtâjs var pretendçt uz elektronisko kases aparâtu (ECR bieþajiem kases aparâtiem, kas:- sadarboties ar datoriem;- tie ir fiskâlie printeri;- tie ir datoru kases aparâti;- POS / EPOS sistçmas (pârdoðanas vieta / elektroniskais pârdoðanas punkts;- tie ir kases terminâïi.

Sistçmas, kas tiek atskaòotas kopsummâ, abâs pirmajâs divâs sistçmâs atðíiras:- autonomas sistçmas (kases aparâta darba programma un pieteikuma programma tiek saòemta kases aparâtâ, piemçram, POS, ECR, pilnîga PLU preèu bâze, kodu saraksts, produktu nosaukumi, kas pieðíirti ar burtu simboliem PTU nodokïu likmçm (nodoklis par precçm un pakalpojumiem;- datorizçtas sistçmas (ðai problçmai nav ciparu tastatûras, bet fiskâlajam printerim ir vairâkas pogas, lai izdrukâtu ikdienas fiskâlo pârskatu. Pârdoðana paðreizçjâ kasç tiek veikta, izmantojot datorâ atvçrtu lietojumprogrammu, kas kontrolç arî fiskâlo norâdîjumu kopumu.

firma