Kases aparats automadinu mehanikai

Ikvienam, kurð vçlas veidot tirdzniecîbu un palîdzçt brînîties par kases aparâtu. Vai ir kâds iemesls? Vai es gribu bût ðî summa? Kad mûsu ðaubas ir atrisinâtas un mçs zinâm, ka mums jâbût ðâdam kases aparâtam, rodas vçl viens jautâjums. Kâda valûta man bûs piemçrota. Mçs sâkam meklçt internetâ. Un mçs pazîstam mazâk un mazâk.Es sâku ðâdâ veidâ. Es saskâros ar ðâdu dilemmu un jo vairâk es lasîju, maz, ko viòa zinâja. Es jautâju ârsta draugam un viss kïuva skaidrs.

Es uzzinâju, ka visiem kases aparâtiem ir divi numuri. Sam ir kases aparâta unikâlais punkts. Tad ir ierîces raþotâja pieðíirtais numurs, kas fiskâlâs atmiòas laikâ tiek ievadîts fiskâlajâ atmiòâ. Otrais numurs ir reìistrâcijas numurs. tâpçc ðis skaitlis ir tieði tas, ko sniedz attiecîgais Nodokïu birojs. Reìistrâcijas numuram jâbût veselam, ko piemçro savai fiskâlajai maltîtei, kâ arî par ierîcçm, kas reìistrçtas ðajâ nozarç. Tagad es zinâju, kur no dîvaina numura. Tâdâ paðâ veidâ es uzzinâju, kâds çdiens man bûs labâkais. & Nbsp; & nbsp; novitus mazais plus ir izrâdîjies visfunkcionâlâkais un vienkârðâkais. & nbsp; Es biju ïoti laimîgs. Tâ mierîgi izpildîja visas manas cerîbas. Manam uzòçmumam bija nepiecieðama fiskâla ierîce, ko tâ varçja un savienoja ar citiem komponentiem. Tas parâdîtu, ka man bija nevajadzîgi nobijies, ka es nezinâðu, kâdu summu iegâdâties. Iegâdâjos ierîci un nekavçjoties pârbaudîju kases aparâta unikâlo numuru. Tad es atzîmçju reìistrâcijas numuru. Mana nauda bija gatava lietai. Lai trençtu komandu, bija vajadzîgs laiks, nekâ es gaidîju. Par labu naudu nozîmç, ka tâ uz tâ "attîstâs" intuitîvi, ka man tajâ nav nekâdu grûtîbu. Kad draugs ieradâs pie manis un jautâja, es nezinâju, ko nopirkt naudu, es tikai smaidu. Viòa bija gandrîz kases aparâtu speciâliste. Ðodien es zinu, ka, maksâjot ðâdu naudu internetâ, mçs saòemsim arî profesionâlus padomus un atbildes uz jautâjumiem, kas mûs apgrûtina.Viss, kas ir jauns, mums ir efektîvs, “satraucoðs”. Taèu ðâdu tehnisku izmaiòu novçrtçðana var dot lielu prieku. Ja mums ir kaut kas vajadzîgs - nebaidieties.