Kolposkopija 1

Kolposkopi ir optiskâs ierîces, kas tika izgudrotas 1930. gadâ un tiek izmantotas ginekoloìiskâm pârbaudçm. Tie ir pilnîgi precîzâki no mehâniskiem testiem, jo tie ir digitâli trauki, kas ir ievçrojami pieejami funkciju pârbaudç.

iesniegumsPirmkârt, viòu dzîve ir daudz lielâka. Tikai pçc daþâm minûtçm pçc pçtîjuma sâkuma pacients arî tad, kad ârsts saòem rezultâtu, ko tagad var interpretçt. Turklât, pirms íirurìiska operâcija, par kuru pacientam tiek dota norâde, ginekologs, pateicoties tam, ka mums ir kolposkopi, ieòem daïu no vietas, kur jâveic operâcija, tâpçc, iespçjams, bûs izmaksas, lai pârbaudîtu, analizçtu un novçrtçtu, kâdas prognozes ievçrojami palielinâs citai íirurìiskai operâcijai. . Ðodien kolposkopi ir mûsdienîgas ierîces, kas veidotas skaistâkajâs rûpnîcâs, kas specializçjas medicînas ierîèu darbîbâ. Tos pârbauda un izraisa daudzi mçìinâjumi, pateicoties kuriem ðâdas kolposkopiskâs pârbaudes rezultâts ir pat 80% no efektivitâtes.

pçtniecîbaKatrai sievietei vajadzçtu jautât par savu veselîbu. Par laimi, laiki, kad mçs dzîvojam, sâk to vçl vairâk uzsvçrt. Mums apkârt ir daudzas sociâlas kampaòas, kas veicina veselîgu dzîvesveidu, veselîgu uzturu, sportu, kâ arî nepârtrauktu izpçti. Kampaòas palîdz personai nekaunçties spçlçt uz krûts vai dzemdes kakla pârbaudçm. Pateicoties ðâdu pârbauþu regularitâtei, var âtri atrast iespçjamo vçþa apdraudçjumu, un vâjo stadiju izlîdzinot, vai ja posms ir ïoti progresîvs, to var viegli sâkt.