Krakovas fiskala kase

Ir bijuði periodi, kuros regulâ ir prasîti fiskâlie çdieni. Tâdçï pastâv elektroniskas ierîces, kas nodroðina ieòçmumu un nodokïu summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas, reìistrâciju. Darba devçju trûkuma dçï viòi tiek sodîti ar ievçrojamu soda sodu, kas ir krietni virs tâ panâkumiem. Neviens negrib riska kontroli un pilnvaras.Bieþi gadâs, ka uzòçmums, kas darbojas, ir mazâks. Darba devçjs koordinç savas preces bûvniecîbâ, bet uzòçmçjdarbîbâ galvenokârt tos uzglabâ, vienîgâ brîvâ telpa ir pçdçjâ vieta, kur meklç galdu. Fiskâlâs ierîces tâpçc ir tikpat svarîgas, kâ veiksmîgas veikala veiksmîgas tirdzniecîbas telpas.Gluþi pretçji, tas tâ nav gadîjumâ, ja cilvçki attîstâs ðajâ jomâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs slçpjas ar smagu finanðu fondu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas tâ plaðai izmantoðanai. Tomçr tie parâdîjâs tirgû, mobilie kases aparâti. Tie ir mazi izmçri, jaudîgi akumulatori un bezrûpîgs pakalpojums. Izskats ir lîdzîgs kredîtkarðu apkalpoðanas terminâïiem. Tâdçjâdi tas strâdâ ar viòiem, lai nodroðinâtu perfektu iznâkumu mobilajai raþoðanai, t.i., kad mums ir jâdodas uz klientu personîgi.Fiskâlâs ierîces ir raksturîgas paðiem saòçmçjiem, nevis uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izdotajam kases aparâtam, pircçjam ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Galu galâ ðis fiskâlais drukâjums ir vienîgais pierâdîjums mûsu pirkumam. Tas ir virs liecîbas, ka uzòçmçjs veic juridisko darbu un maksâ vienreizçju maksâjumu no pârdotajâm precçm, ieskaitot pakalpojumus. Ja mçs saòemam iespçju, ka kases aparâts ir atvienots vai dzîvo neizmantots, tad mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðu tiesvedîbu pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar plaðu finansiâlu sodu un pat bieþâk saistîbâ ar to.Fiskâlâs ierîces arî palîdz darba devçjiem kontrolçt finanses uzòçmumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs esam guvuði naudu. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir labs.

Ðeit var atrast kases aparâtus