Kvalitates un partikas nekaitiguma darbs

Mûsu íermeòa darbîbu ietekmç daudzi faktori, starp kuriem to mçs mâcâm, kâ arî kâdâ veidâ un cik daudz laika. Ja mçs ejam uz vietas, kamçr kokzâìçtavu minûtes, lîdz kâda bieþi vien ir putekïi no apstrâdâtas koksnes, kas ir pietiekami, lai mçs vçlâk pûst nakts atbrîvoties no noguldîjuma putekïiem un putekïu iekðâ.

Tomçr, ja mçs veicam ðâdos apstâkïos bez aizsardzîbas un ventilâcijas uz ilgâku laiku, tad negaidiet labus testçðanas produktus, veicot regulâras medicîniskâs apskates. Viòi spçj parâdît daþâdas elpoðanas sistçmas daïas, kuras nevar viegli izârstçt, it îpaði tad, ja mûsu darbîbas apstâkïi nemainâs.

Darba devçjs ir atbildîgs par saulainâ un dabîgâ darba veikðanu, ja vien, protams, netiks dotas iespçjas. Ðodien, lai atbrîvotos no piesâròojuma gaisâ, pietiek ar to, ka tiek uzstâdîta atsâïoðanas sistçma, kas mehâniski filtrç cietâs daïiòas no gaisa, izvairoties no sabrukðanas savâ sistçmâ. Tomçr jâatzîmç, ka uzòçmumi, kas nodroðina putekïu savâkðanu ar aizdomîgi zemâm cenâm. Tâpçc ir svarîgi, lai zamotowaã & nbsp; atputekïoðanas sistçmas, labs noteikums ATEX (atputekïoðanas sistçmas ATEX, jo tikai tâ sistçma droðs pret kartes sanepidu kontroles vai pârbaudes darbu. Katram çdienam, ko veicam mûsu raþotâjfirmâ, jâbût labi ar tiem, kas to uzskata par noderîgiem. Pilnvarotais uzòçmums & nbsp; apkopo profesionâlâs kompostçðanas sistçmas, kas ir kopîgas ar visâm prasîbâm attiecîbâ uz kvalitâti, arodveselîbu un droðîbu. Turklât uzòçmums nodarbina profesionâlas konsultâcijas putekïu savâkðanas sistçmas izmçros, tâ montâþâ un apkalpoðanâ. Ir svarîgi izvçlçties pareizo darbuzòçmçju gaisa tîrîðanas sistçmas uzstâdîðanai. Pateicoties tam, mçs iegâdâsies ierîces, kuras spçlçs mums efektîvi, tajâ paðâ laikâ ekonomiski un efektîvi.