Laiks nopirkt kases aparatu pcc limita parsniegdanas

Ðobrîd, individuâlâ sâkumâ, mums ir skaidri jâapzinâs, ka mûsu kases aparâta obligâtâs pârskatîðanas termiòa neievçroðana un îpaða neievçroðana noteikti rada apgrûtinoðu nepiecieðamîbu pçc tâ sauktâ atbrîvojuma no (skaidras naudas iegâdes. Ir vçrts pieminçt, ka uz ðo standarta nodokïu maksâtâjiem tiek piemçrotas sankcijas, kas trîs gadu laikâ no reìistrâcijas atklâðanas brîþa nav veiktas - kas radîja, un tajâ paðâ laikâ - saistoðajâ periodâ - kases paziòoðana obligâtajam tehniskajam pârskatam. Pieòemsim arî, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu dienestu.

Visu ðaubu gadîjumâ obligâti jâpârbauda kases aparâts vismaz reizi divos gados. Viòam joprojâm bûtu jânorâda, ko tieði ðie divi gadi nozîmç uzòçmçjdarbîbâ. Attiecîbâ uz precîzu aprçíinu tas ir jâuzskata par sâkuma punktu, tas ir diena, kad kases aparâts faktiski bija fiskâls vai pçdçjâ tehniskâs apskates diena.

Tâdçjâdi nodokïu maksâtâji, pçrkot skaidru naudu, var (un pat vajadzçtu òemt vçrâ pârskatîðanas nepiecieðamîbas tekstâ divu gadu periodu no ierîces fiskalizâcijas brîþa. Protams, ðî fiskâlâ darbîba darbojas kâ ðî pakalpojuma stila speciâlists. No ðîs sçrijas fiskalizâcijas process ir atkarîgs no kases aparâta fiskâlâ moduïa îpaðas uzsâkðanas.

Tâpçc pirms kases iegâdes ir vçrts uzzinât, ko pilnvarotais dienests atrodas Polijas centrâ, ko mçs varam izveidot, ievadot meklçtâjprogrammâ pareizu paroli, piemçram, "kases serviss".

Obligâta kases aparâta pârskatîðana notiek vairâku lietu izpratnç. Pirmkârt, karavîrs veic revîziju attiecîbâ uz konkrçtâ kases aparâta zîmogu stâvokli. Viòi meklç savu piekriðanu ar ierakstiem, kas ievietoti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Novçrtç mâtesplati, fiskâlo atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tâ arî pârbauda pircçja displeja pareizîbu. Turklât tâ pârbauda kases programmu un programmas versiju saistîbâ ar piekriðanu ar ierakstiem - atkal - kases aparâtu mâkslâ. Visbeidzot, servisa tehniíis ievada oficiâlo pârskata rezultâtu - ar iespçjamâm prasîbâm un novçrojumiem - apkalpoðanas darbiem.Atlaides likme ir no simts lîdz divsimt zlotiem - vienam kases aparâtam.

Ja mçs jums noteiktu ðo tehnisko pakalpojumu, tas varçtu bût diezgan maldinoðs. Kâpçc? Nu, jo pârbaudes laikâ tiek pârbaudîtas tikai tâs ierîèu grupas, kas ir tieði atbildîgas par nekâdu dîvainu, piemçram, apgrozîjuma pârbaudi. Ðis ir pârskatîðanas mçríis.

Obligâta finanðu iestâdes pârskatîðana ir lieta, kas jâmaksâ, lai rûpîgi skatîties, kas ir vçrts pievçrst uzmanîbu.