Lemonada apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izdarîjuði attiecîgajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm atklât pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta mazâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi uzticamiem un izsmalcinâtiem audumiem ar pareizâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîòu un krâsainu ziedu.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas izgatavota îpaði pçdçjai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kuru sapòoju, ka paliks anonîms. Turklât tika pârdotas arî daþas no karstâkie kolekcijas drçbçm. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks nogâdâti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdus spçcîgus un labus pasâkumus. Tâ îpaðnieki atkârtoti ir atgriezuði mûsu produktus izsolçm, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat viens no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes biznesu, kur daþâdas kolekcijas bûtu acîmredzamas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir izvçlçts no visplaðâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Tam ir daudzas rûpnîcas pasaulç. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku jaunâ vietâ, pirmkârt, daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi ðî kompânija publicç kolekcijas vienoti ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm bauda atzinîbu, ka pat pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas garâs rindâs tikai no vienas rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs organizâcijas produkti jau daudzus gadus ir ïoti labi pazîstami gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par to, nav pareizi pieminçt ïoti atalgojumu, ko tas atïâva, un kas pârbauda, vai galiem ir visaugstâkâ vçrtîba.

FitoSprayFitoSpray - Atklâjiet inovatîvu veidu, kâ zaudçt svaru!

Skatît savu veikalu: Ðèecinas vienreizçjie apìçrbi