Macibas sinhronai tulkodanai

Iespçjams, ka secîga tulkoðana tiks uztverta kâ sinhronâs tulkoðanas veids, un patiesîbâ tie ir divi atðíirîgi tulkoðanas veidi. Sekojoðâ tulkoðana ir atkarîga no tulka, kas atrodas blakus runâtâjam, klausoties viòa runu, un pçc tam, palîdzot sev ar piezîmçm, iztulkot summu uz nâkamo valodu, sinhronâ tulkoðana tiek veikta dzîvi, skaòas izolâcijas vietâs. Paðlaik tulkoðana tiek aizvietota ar sinhrono tulkoðanu, taèu vienmçr notiek ðâds tulkojums, jo îpaði mazâs cilvçku grupâs, komentâriem vai ïoti specializçtâm sanâksmçm.

Kâdas ir secîga tulka pazîmes? Viòam vajadzçtu bût ïoti spçjîgai dot savu profesiju. Pirmâm kârtâm viòai ir jâbût ïoti izturîgai pret stresu. Secîgas interpretâcijas ir vçl jo svarîgâkas tâpçc, ka tâs spçlç pilnîgi dzîvas, tâpçc personai, kas strâdâ ar tulkojumiem, patieðâm vajadzçtu saukt par nerviem, kas mums bija, nevar novest pie lietas, kad viòð ir panikâ, jo viòam nav pienâkuma tulkot frâzi. Ir nepiecieðama arî nevainojama diktâcija. Lai apmâcîba bûtu ûdeòaina un populâra, personai, kurai ir nevainojamas valodas prasmes, jâbût formulçtai, bez runas traucçjumiem, kas ietekmç ziòojuma saòemðanu.

PromagnetinPromagnetin - Inovatīva sāpju un stresa apkarošanas metode!

Turklât îstermiòa atzinums ir ârkârtîgi nozîmîgs. Ir taisnîba, ka tulkotâjs var un pat vajadzçtu izdarît piezîmes, kas viòam palîdzçs atcerçties runâtâja runâto tekstu, bet tas nemaina faktu, ka piezîmes parasti bûs piezîmes, nevis viss runâtâja paziòojums. Secîgâ tulka iezîmes ir ne tikai spçja iegaumçt personas ierosinâtos vârdus, bet arî enerìiju, lai tos tulkotu precîzi un bez apmulsuma citai valodai. Kâ redzat, bez labas îstermiòa atmiòas, sinhronais tulks praktiski ir pilnîgi neproduktîvs. Paðlaik ieteicams, lai labâkie secîgie tulki varçtu iegaumçt lîdz pat 10 minûtçm ilgu tekstu. Tomçr ir jâatgâdina, ka efekts, kas principâ ir saistîts ar sevi, ir labs tulkotâjs, kuram ir labas valodas prasmes, valodas zinâðanas un idiomas, kas sniegtas pretçjâs valodâs, un lieliska dzirde.