Matu modelcdanas preparati

Mana brâïameita mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas garumâ un matiòus mati. Tas ir arî absorbçts ðajâ, ka vçlas, lai viss izskatâs skaisti, var likt vienu pît ducis reizes, daþreiz pievienojot matu aksesuâri matiem vai ievietojot matu klipus. Dârgâkie skolas darbi un to gatavoðana. Viòas nesenâ princese Joke bija patîkama, un viòai bija jâvalkâ ideâls frizûra un apìçrbs. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda pârblîvçðanas arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Un, kad viòa paliek aristokrâtijâ, viòa âtri atkal mainîja prâtu. Nenododot pçdçjo, tâ ir bijusi vairâk nekâ divas stundas kopð raþoðanas sâkuma. Negaidîti ... viòa pilnîbâ mainîja savu prâtu, un savâ runâ tas nebija daudz vairâk, nekâ: "Nç, es tieðâm negribu, es neko neatceros princese, ko viòas kalpone ir ïoti." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saliekot matus vaïçju koku bûvniecîbâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir prasme griezt matus, lai tas viss bûtu labi ar mums. Viòas mâte, no otras puses, no papildu puses un daþiem mirkïiem bija vesela.

Skatît matadatu piedâvâjumu