Modes dizaineri no milanas

Snail Farm

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas gatavojâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði audzçðanas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts displejs pastâvçja visstraujâk, un pilnîba notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi sausus un vâjus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs sajûtas ar gaisîgâm, krâsainâm, maksimâli svârstîgâm svârkâm. To vidû arî cçlonis bija meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâ apìçrbâ dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar nopietniem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc ðovs beidzâs skaistâs kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði ðai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz mâjas bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas siltas un atbilstoðas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuðies, lai pârdotu savus izstrâdâjumus un kâ izsoles priekðmets bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot datoru tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu nenoliedzamas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Mûsu modes zîmols eksistç tikai ar skaidrâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd pirms katras labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Kâds ir labais laiks, kad ðis darbs tiek savâkts saskaòâ ar interesantiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir acîmredzami âtri saprotamas, ka gan pirms veikala atvçrðanas, tâs ir gatavas augstâs rindâs agri no rîta. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðîs vienîbas produkti daudzu gadu garumâ bauda lielu atpazîstamîbu patçrçtâju vidû, gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzâs saòemtâs apmierinâtîbas un nodroðina, ka raksti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjâs lietoðanas medicîna