Modes skates organizacija

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju daïu, kuriem bija jâapzinâs, ko dizaineri bija pabeiguði sezonâ. Mçs pat varçtu apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus auditorijâ.Rafinçts ðovs bija visstraujâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanâ izmantoti tikai organiski un gaisîgi audumi ar augstu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaisîgi veidotiem, krâsainiem svârkiem, kas pilnîbâ veidoti tamborçti. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmas pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði sagatavota paðreizçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz mâjas bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir iezîmçjis savus darbus izsolçm, un, kad pârdoðanas vietâ bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies veikalos, kas atrodas maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir atvçrta datoru tirdzniecîba, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionâros komplektos.Polijas apìçrbu kompânija ir nozîmîga starp visnopietnâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkâ daïa no visiem daudziem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Ik pa laikam ðî popularitâte rada kolekcijas saskaòâ ar obligâtajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm tiek atzîtas, atzîstot, ka pat pirms veikala sâkðanas viòi ir gatavi no rîta nokïût pilnâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola rezultâti no daudziem gadiem âtri spçlçja ar milzîgu auditoriju gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa saòçma, un kas apstiprina, ka lîdzekïi ir augstâkâs klases.

https://jinx-formula.eu/lv/Jinx Repellent Magic Formula - Efektīvs veids, kā uzlabot savu dzīves situāciju!

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi no Krakovas