Mutiskas tulkodanas kurss

Profesionâlâs tulkoðanas aìentûras kolekcijâ papildus tulkoðanai tiek saòemti arî tulki, kas prasa tulkotâjam ne tikai apgût labas valodas un valodas zinâðanas, bet arî papildu funkcijas.

Sinhronâs tulkoðanas specifikaBiroji, kas aicina vienlaicîgas sinhronâs interpretâcijas Varðavâ, uzsver, ka ðâda veida tulkojuma dçï tie ir vieni no lielâkajiem. Tas, ka mutiskie tulkojumi tiek sasniegti mutiski, tas ir, tas nozîmç, ka mutvârdu tulkojumi ir vairâk stresa, un viòiem ir vajadzîgas daudzas zinâðanas un spçks par stresa faktoriem. Grûtîbas papildina fakts, ka ðeit mçs nevaram uzturçt nevienu vârdnîcu, jo tam nav vietas. Tulkojuma laikâ tulkotâjs veic tulkojumu paralçli pçdçjam, kas vada runâtâju. Tajâ paðâ laikâ tas pierâda, ka nav vietas valodu trûkumiem.

Kâdas citas lapas tulkotâjam ir jâpârvçrð vienlaicîgi?Ikvienam ir jâbût zinâðanâm par uzmanîbu. No vienas puses, tas pârsûta augstâko saturu klausîtâjiem un klausâs tâ satura tâlâko daïu, kas tai nepiecieðams tulkot. Vçl viens svarîgs zîmols ir pilnîgi perfekta atmiòa. Ja ir grûti koncentrçties un satur saturu, tas netiks padarîts tos uzticîgi tulkojumâ.

Denta Seal

Kam ir ðâdi tulkojumi?Ðis tulkojums ir îpaði populârs daþâdu veidu biznesa sarunâs, sarunâs vai apmâcîbâs, kâ arî lekciju vai starptautisku konferenèu laikâ. Visbieþâk tâs tiek izgatavotas speciâli sagatavotajâs kajîtçs, kas aprîkotas ar normâlu aprîkojumu, kas tâm ir jâstrâdâ tik labi.Ja vçlaties pilnîgu tulkojumu klât, izvçlieties tulku, kuram ir nepiecieðamâs prasmes, nevis tikai zinâðanas.