Neauglibas atbalsta grupa

Cilvçku neauglîbu galvenokârt izraisa maza spermatozoîdu kustîba, slikta spermas kvalitâte vai dzimumorgânu traumas. Visbieþâk neauglîba ir sliktas spermas kvalitâtes rezultâts, t.i., samazinâts spermatozoîdu skaits (mazâk nekâ 20 miljoni 1 ml, t.i.

Starp citu, uzsvars tiek likts uz pçdçjo seksuâli transmisîvâs slimîbas un sçklinieku pârkarðana (bieþa saunas izmantoðana, saspringts un bez vçja. Daþreiz neauglîbu izraisa sçklinieku vai sçklinieku bojâjumi infekcijas vai traumas dçï. Reizçm tâ ir kïûda nobrieduðu spermu sçklâs un daþreiz pat pilnîgai neauglîbai. Arî sirds, nieru un plauðu slimîbas var ietekmçt reproduktîvo vçrtîbu.

ârstçðanaPirmais solis darbâ ar vîrieðu neauglîbu ir jûsu dzîvesveida maiòa. Protams, fiziskâ aktivitâte palîdzçs, kâ arî tâdu narkotiku kâ alkohola lietoðana. Zema tauku satura diçta, bagâta ar iedarbîbu un dârzeòiem, kâ arî A un C vitamînu piegâde ir labvçlîga spermas situâcijai, ja neauglîba ir hormonâlo traucçjumu rezultâts, pacientam ieteicams lietot hormonus. Vçþa deferçnu obstrukcija atseviðíos íirurìiskos gadîjumos ir slçgta.

Princess HairPrincess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

CçloòiNeauglîba, ko mçs atceramies virs ìençtiskâ pamata. Ir vçrts òemt vçrâ, jo îpaði, ja partneris devâs uz vairâkiem abortiem no biroja. Bieþi auglîbas samazinâðanâs rodas no kromosomu novirzçm. Cistiskâs fibrozes gçna mutâcija ir retâka. Neauglîbas iemesls joprojâm var bût ceïojoðâ cûka. Ðî bçrnîbas slimîba jauniem zçniem, iespçjams, ir ïoti bîstama. Tiklîdz 1/3 vîrieðu pçc dzimumbrieduma var attîstîties sçklinieku iekaisuma pietûkums, kas var ïaut neauglîbai. Seksuâli transmisîvâs slimîbas ir tikpat sliktas. Chlamydia trachomatis vai Mycoplasma hominis izraisîtâs infekcijas var pat izraisît pastâvîgu neauglîbu.Ir vçrts pieminçt arî Kallman komandu. Tajâ laikâ ir ìençtisks traucçjums, ko raksturo smarþas trûkums vai izzuðana un daþreiz aizkavçta pubertâte. Vîrieðiem, kurus skârusi ðî slimîba, ir daudz zemu sçklinieku, dzimumlocekïa un vâju testosterona lîmeni. Prognoze iedarbîbai ir paredzçta pacientiem ar sçklinieku izmçru virs 2,5 cm.