Neauglibas definicija

Neauglîba joprojâm ir milzîga drâma pâriem, kuri meklç bçrnu. Sagatavot savu augstâko sapni vai vçlmi bût bçrniem, nav iespçjams. Ðis posms, kas negatîvi ietekmç kontaktu ceïu. Tâpçc, neraugoties uz grûtîbâm, ir vçrts atcerçties cîòu par ðî punkta pieeju. Neauglîbas iemesli, iespçjams, dzîvo daudz, bet tikai laba diagnostika sniegs atbildi, vai pâris, kas meklç bçrnu, ir iespçja pârvarçt ðîs grûtîbas.

Neauglîbas diagnoze tiek pieòemta no slimîbas vçstures, ko ârsts dodas kopâ ar pâris, kas meklç bçrnu. Tas ir svarîgi, jo neauglîbas problçma attiecas arî uz sievietçm, kâ arî draugiem. Intervijas laikâ speciâlists uzdod daudz jautâjumu, pçdçjo reizi arî intîmo. Ârsts cita starpâ jautâs par dzîvesveidu, iepriekðçjâm slimîbâm un lietotajâm zâlçm. Lai sagatavotos ðâdai sarunai, ir vçrts uzzinât, vai jûsu vecâkiem vai vecvecâkiem bija lîdzîgas problçmas un vai viòiem bija citas slimîbas, piemçram, diabçts. Tiklîdz ârsts ir savâcis visu nepiecieðamo informâciju, viòð pieòem lçmumus par atbilstoðu testu veikðanu. Ir vçrts atzîmçt, ka puisis ir pirmais, kas veic diagnostiku, jo viòam ir ïoti patîkami izslçgt neauglîbu. Tas ir pietiekami, lai veiktu galîgo spermas pârbaudi. Pâris rezultâtus viòa var redzçt jau 24 stundas pçc testa. Pirmais solis kâzâs ir noteikt hormonu lîmeni, kas notiek caur reprodukciju. Ðis pçtîjums parasti pârvietojas no rîta, jo pacientam nepiecieðams dzîvot tukðâ dûðâ. Viòa panâkumus sniedz ârsts, kurð kopâ ar pâris lçmumu pieòem vçl vienu lçmumu. Ðis laiks pastâv arî cilvçkiem, kad spermas analîzç nav konstatçtas novirzes. Nâkamais solis ir veikt attçlveidoðanas testus personâ. Viòu prioritâte ir novçrtçt reproduktîvo orgânu pareizîbu. Tas ir îpaði svarîgi gadîjumâ, ja persona saglabâjusi veiktâs darbîbas vçsturi.

Bieþi vien daudzi speciâlisti iesaka, ka sievietes ievçro ciklu, pirms tâ ierosina cita veida pçtîjumus. Tâs pârraudzîba, ka daudzi raksta par neauglîbas problçmu raksturu.